โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมเยาวชนอาสาสมัครรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

   โรคไข้เลือดออกซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสที่แพร่จากยุงสู่คน เป็นโรคที่แพร่หลายในประเทศเขตร้อนรวมถึงประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ในห้วงระยะเวลาราวเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมของทุกปี โรคนี้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วด้วยเหตุปัจจัยจากการที่ประชาชนไม่เข้าใจเรื่องพิษภัยของโรคและไม่ตระหนักว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนป้องกันตัวเองได้

   โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ สองแห่งในอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ จัดที่บ้านแม่ลามาหลวง ในวันที่ 17 มิถุนายน 2566 มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 147 คน เป็นหญิงจำนวน 77 คน และชายจำนวน 70 คน และจัดที่บ้านแม่ละอูน ในวันที่ 8 และ 15 กรกฎาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนรวม 204 คน โดยเป็นหญิงจำนวน 123 คน และชายจำนวน 81 คน

   กิจกรรมรณรงค์นี้แบ่งออกเป็นสองช่วง โดยช่วงแรก บุคลากรโคเออร์และเจ้าหน้าที่ภาคชุมชนกับแกนนำเยาวชน ชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดทำกิจกรรม และ การให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโรคไข้เลือดออก ซึ่งแต่ละปีจะมีผู้ป่วยทั่วโลกราว 100 ถึง 400 ล้านคนทีเดียว ซึ่งผู้ป่วยโรคนี้มีทั้งที่มีอาการน้อยและที่มีอาการป่วยหนักถึงแก่ชีวิตโดยเหตุที่โรคนี้มีความรุนแรง ดังนั้น จึงต้องมีมาตรการเพื่อการป้องกันและการควบคุมโรค

   ช่วงที่สอง เป็นกิจกรรมการเดินรณรงค์ โดยเจ้าหน้าที่โคเออร์พร้อมกับอาสาสมัครเด็กและเยาวชน เริ่มขบวนจากสำนักงานบริการสังคมของโคเออร์เดินเท้าไปตามถนนของชุมชนไปสิ้นสุดที่บริเวณหน้าโรงเรียน หรือสนามฟุตบอลโรงเรียน ระหว่างการเดินขบวนจะมีการประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการควบคุมการแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ได้แก่ การเตือนให้ปิดฝาภาชนะใส่น้ำ หรือการเทน้ำทิ้งหรือคว่ำภาชนะมิให้มีน้ำขัง ในสิ่งของต่างๆ ได้แก่ ยางล้อรถ ถังน้ำ กระถางต้นไม้ ถังขยะ อีกทั้งมีการแจกถุงทรายอะเบทแก่ชาวบ้านในชุมชนที่ต้องการนำไปใช้เพื่อให้โอ่งน้ำปราศจากลูกน้ำอีกด้วย

   จากการทำกิจกรรม พบว่าเด็กๆและเยาวชนต่างให้การตอบรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีความรู้ในการป้องกันตนเองจากโรคที่มาจากยุง คือ โรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย เป็นต้น นอกจากนั้น ยังเกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอันยังประโยชน์ต่อชุมชน เกิดความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันโรคดังกล่าว

 

กิจกรรมรณรงค์ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านแม่ลามาหลวง วันที่ 17 มิถุนายน 2566

 

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านแม่ละอูน วันที่ 8 กรกฏาคม 2565

 

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านแม่ละอูน วันที่ 15 กรกฏาคม 2565