โคเออร์สนับสนุนการจัดงานวันผู้ลี้ภัยโลกในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

   วันผู้ลี้ภัยโลกตรงกับวันที่ 20 มิถุนายน ของทุกปี สำหรับปี 2566 นี้ หน่วยงานที่ทำงานในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ และโคเออร์ตลอดจนองค์กรภาคชุมชนประสานงานกันจัดงานวันผู้ลี้ภัยด้วยกิจกรรมรำลึกถึงผู้ลี้ภัยทั่วโลกที่พลัดถิ่นกำเนิด ความสูญเสียที่มีสาเหตุจากภัยสงคราม การส่งเสริมสันติภาพ กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้หนีภัยฯ

   ในโอกาสนี้ สำนักงานโคเออร์ทุกสนาม ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทุกแห่งเช่นทุกปี

   พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน และ บ้านใหม่ในสอย จัดกิจกรรมรำลึกถึงเหตุการณ์วันสำคัญของผู้ลี้ภัย ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 นอกจากนี้ ยังมีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี และกิจกรรมการปล่อยปลาในวันงาน เป็นสัญลักษณ์ของการรอดชีวิต อิสรภาพ และสันติภาพโดยโครงการเกษตรของโคเออร์แม่ฮ่องสอนให้การสนับสนุนพันธุ์ปลาอีกด้วย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย เป็นจำนวนประมาณ 2,500 คน และที่บ้านแม่สุริน เป็นจำนวนประมาณ 700 คน

   โคเออร์แม่สะเรียงสนับสนุนกิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลกที่จัดขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง และที่บ้านแม่ละอูน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2566 ซึ่งมีกิจรรมการแข่งขันวิ่งมาราธอน การประกวดภาพวาด การแสดงทางวัฒนธรรม แล้วยังมีการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคีของคนในชุมชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน จำนวนประมาณ 1,300 คน และที่บ้านแม่ลามาหลวง จำนวนประมาณ 700 คน

   โคเออร์แม่สอดสนับสนุนกิจกรรมวันผู้ลี้ภัยที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง และบ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ในวันที่ 20 มิถุนายน ในงานมีการประกวดป้ายคำขวัญงานวันผู้ลี้ภัยโลก 2566 กิจกรรมการแข่งขันการแสดงละครสั้นของผู้แทนโรงเรียนต่าง ๆ โดยให้สอดคล้องกับเนื้อหาวันผู้ลี้ภัยโลก การแสดงต่าง ๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมอันหลากหลายของผู้หนีภัยฯ แต่ละชนเผ่าที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ เพื่อให้ทุกชนเผ่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหญิงและชายจำนวนประมาณ 2,800 คน ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ และจำนวนประมาณ 500 คน ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม

   โคเออร์กาญจนบุรีได้ร่วมจัดงานวันผู้ลี้ภัยโลกในวันที่16 มิถุนายน 2566 ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม มีกิจกรรมด้านสวดอธิษฐานขอบคุณที่ได้รับการปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัย ขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งมีกิจกรรมบันเทิงให้ผู้หนีภัยฯ ได้เข้าร่วมในวันผู้ลี้ภัยโลก อาทิ ประกวดวาดภาพ, แข่งขันการแต่งเพลงและขับร้องเพลง เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

 

งานวันผู้ลี้ภัยโลกที่จัดขึ้นในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน

และบ้านแม่ลามาหลวง ในอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

งานวันผู้ลี้ภัยโลกที่จัดขึ้นที่ พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

 

กิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลกที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

 

กิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลกที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี

และพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรี