โคเออร์แม่สะเรียงจัดการอบรมเรื่องการปลูกฝัง/สร้างวินัยเชิงบวกให้กับเด็ก

   โคเออร์แม่สะเรียงจัดการอบรมบุคลากรโคเออร์ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กและผู้ดูแลหอพักเด็กเรื่องการปลูกฝังวินัยเชิงบวกให้กับเด็ก ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯในอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 จัดการอบรมขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 27 คน เป็นหญิงจำนวน 16 คน และชายจำนวน 11 คน และวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน เป็นหญิงจำนวน 17 คน และชายจำนวน 13 คน

   การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรโคเออร์และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กตลอดจนผู้ดูแลหอพักนักเรียนมีวินัยเชิงบวกเพื่อนำไปใช้กับเด็กๆในความดูแล เข้าใจวิธีการเลี้ยงดูเด็กด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก ปลูกฝังวินัยเชิงบวกให้กับเด็กๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองของเด็กในชุมชนได้

การสร้างวินัยเชิงบวก คือเรื่องของการแก้ปัญหาในระยะยาวเพื่อพัฒนาการสร้างวินัยในตนเองของเด็ก

   -การสื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความคาดหวัง กฎระเบียบและการกำหนดขอบเขต

   -เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กที่ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน

   -เป็นเรื่องของการสอนทักษะให้เด็กที่จะใช้ไปได้ตลอดชีวิต

   -เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสามารถและความมั่นใจให้เด็กที่จะจัดการกับสถานการณ์ที่ท้าทาย

   -เรื่องของการสอนให้รู้จักความมีมารยาท การไม่ใช้ความรุนแรง การเข้าถึงจิตใจผู้อื่น การเคารพในศักดิ์ศรีของตนเอง สิทธิมนุษยชน

     และการเคารพผู้อื่น เป็นต้น 

 

การอบรมการสร้างวินัยเชิงบวก ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน

 

การอบรมการสร้างวินัยเชิงบวก ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง