โคเออร์กาญจนบุรีในโครงการอภิบาลผู้ลี้ภัย

   โครงการอภิบาลผู้ลี้ภัยโดยโคเออร์ในรอบหกเดือนแรกของปี พ.ศ. 2566 ยังคงเป็นการประสานงานให้พระสงฆ์จากสังฆมณฑลราชบุรี นครสวรรค์ และเชียงใหม่ เข้าไปประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และตามโอกาสต่าง ๆ ในโบสถ์จำนวน 32 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ ทั้ง 9 แห่ง

   สำหรับโคเออร์กาญจนบุรีได้นำพระสงฆ์เข้าไปประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณที่วัดในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี หลังพิธีมิสซามีการไปเยี่ยมทำพิธีศีลอภัยบาปให้กับผู้สูงอายุที่ป่วยตามบ้านไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีที่โบสถ์ สวดภาวนา และส่งศีลเจิมที่บ้านให้กับคนป่วยรายที่จำเป็นอีกด้วย

   เดือนกุมภาพันธ์ มีการประชุมครูคำสอนและสภาอภิบาล กับโคเออร์ เพื่อวางแผนการทำงานประจำปี เดือนเมษายนมีการประชุมเตรียมการสำหรับเทศกาลอีสเตอร์ และในเดือนมิถุนายน มีการทำแผนงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคำสอนให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนวันอาทิตย์

   ในเดือนเมษายน มีซ่อมแซมโบสถ์บ้านต้นยาง ด้วยการปรับฝาผนังหลังพระแท่น ซ่อมไม้บริเวณหลังคา เปลี่ยนไม้บางชิ้น และโบสถ์ถ้ำหิน ซ่อมแซม ห้องน้ำ ห้องครัว ประตูห้อง คานหลังคา และปรับพื้นที่ทางเดินหน้าโบสถ์ให้เรียบร้อยปลอดภัยสวยงามน่าเดิน

   เดือนมิถุนายน เด็กและเยาวชนได้มาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโบสถ์ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทั้งสองแห่ง เพื่อเตรียมที่จะเปิดการเรียนคำสอนโรงเรียนวันอาทิตย์ ประจำปี 2566 ซึ่งได้เริ่มการสอนที่โบสถ์บ้านต้นยาง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน มีเด็กมาเรียนจำนวน 29 คน และที่บ้านถ้ำหิน เปิดเรียนเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน มีเด็กมาเรียนจำนวน 38 คน โดยทีมงานครูคำสอน ได้จัดการเรียนการสอนดังนี้ หลังจากมีการนมัสการ มีการสอนคำสอน สันทนาการ และเกมส์ เป็นต้น

 

การซ่อมแซมโบสถ์บ้านถ้ำหิน และบ้านต้นยางในเดือนมีนาคม

 

พระสงฆ์ประกอบพิธีบูชามิสซา และเยี่ยมบ้าน ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง

 

บรรยากาศพิธีมิสซาในเทศกาลอีสเตอร์เดือนเมษายน 2566