โคเออร์แม่สอดและกาญจนบุรี จัดอบรมอาชีพสร้างรายได้ให้เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

   ในเดือนพฤษภาคม 2566 โคเออร์แม่สอดและกาญจนบุรีให้การอบรมวิชาชีพสำหรับผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ จังหวัดตาก กาญจนบุรี และ ราชบุรี ด้วยกิจกรรมเรียนรู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์ เช่น น้ำยาซักผ้า ล้างจาน ปรับผ้านุ่ม สบู่เหลว ทำน้ำมันไพลทาแก้ปวดเมื่อย การทำลูกประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ การทำไม้กวาดดอกหญ้าจากวัตถุดิบในพื้นที่ตามฤดูกาล ถักเปล พรมเช็ดเท้า ตลอดจนการอบรมเรื่องการจักสานไม้ไผ่เป็นภาชนะใช้สอยในครัวเรือนเช่น ตะกร้า ฯลฯ

   วัตถุประสงค์ 

    1.เพื่อให้เยาวชนได้เห็นศักยภาพของตัวเอง 

    2.เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดความคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่สืบเนื่องจากการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

       เพื่อนำทักษะที่ได้รับไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมของตนเองในอนาคตได้  

   ความรู้และสิ่งที่ผลิตได้สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการลดรายจ่าย ส่วนที่ผลิตได้เกินจะแจกให้ผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนป่วย เป็นต้น อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของกลุ่มเป้าหมายซึ่งมาจากภูมิลำเนาเดียวกันและย่อมจะกลับไปสู่มาตุภูมิวันใดวันหนึ่ง

   โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ ให้การอบรมการทำน้ำยาเอนกประสงค์ ถักเปล และ พรมเช็ดเท้า ในวันที่ 16 พฤษภาคม มีเด็กและเยาวชนเข้าเรียนรู้จำนวน 50 คน เป็นหญิงจำนวน 26 คน และ ชายจำนวน 24 คน

   ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านอุ้มเปี้ยม โคเออร์จัดการอบรมเรื่องการทำลูกประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน เป็นหญิงจำนวน 24 คน และชายจำนวน 6 คน และวันที่ 16 พฤษภาคม เรื่องการทำน้ำยาเอนกประสงค์มีผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คน เป็นหญิงจำนวน 10 คน และชายจำนวน 5 คน

   ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ จัดการอบรมเรื่องการทำน้ำยาเอนกประสงค์ วันที่ 19 พฤษภาคม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 26 คน เป็นหญิงจำนวน 24 คน และชายจำนวน 2 คน วันที่ 23 พฤษภาคม เรื่องสืบสานประเพณีการจักสานสู่เด็กและเยาวชน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน เป็นหญิงจำนวน 19 คน และชายจำนวน 11 คน

   โคเออร์กาญจนบุรีจัดกิจกรรมที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง ในวันที่ 13 พฤษภาคม ด้วยการอบรมการทำไม้กวาดดอกหญ้า มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน เป็นหญิงจำนวน 32 คน และชายจำนวน 18 คน อบรมการทำน้ำยาปรับผ้านุ่มให้กับกลุ่มเยาวชนจำนวน 24 คน ได้ผลผลิตรวม 146 ขวด

   ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี วันที่ 12 พฤษภาคม อบรมการทำผ้ามัดย้อมเพื่อให้ผ้าขาวเกิดสีสันลวดลายสวยงาม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน เป็นหญิงจำนวน 43 คน และชายจำนวน 7 คน

 

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพทำน้ำยาเอนกประสงค์ ถักเปลและพรมเช็ดเท้าที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ

 

อบรมการทำน้ำยาเอนกประสงค์ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านอุ้มเปี้ยม

 

การอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม

 

อบรมการทำน้ำยาล้างจาน สบู่เหลวล้างมือ น้ำยาซักผ้า และน้ำยาปรับผ้านุ่ม ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ

 

การอบรมการทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ

 

โคเออร์กาญจนบุรี ให้การอบรมการทำน้ำยาปรับผ้านุ่มที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง

 

อบรมการทำไม้กวาดดอกหญ้า จากต้นหญ้าที่ขึ้นตามฤดูกาล ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง

 

อบรมการทำเสื้อมัดย้อม ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน