โคเออร์เยี่ยมเด็กนักเรียนและนักศึกษาในโครงการทุนการศึกษา

   ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2566 โคเออร์ได้นำอาสาสมัครจากมูลนิธิเพื่อเด็กยากจนลุ่มแม่น้ำโขง เดินทางไปเยี่ยมเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ในอำเภออรัญประเทศ และอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมเยียนสอบถามความเป็นอยู่ ให้กำลังใจเด็กนักเรียนที่ผ่านพ้นวิกฤติการณ์ช่วงโควิดมาได้

   อาสาสมัครและคณะครูของโรงเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กนักเรียนทุน ด้วยการเล่นเกมต่าง ๆ เช่น เกมจำชื่อเพื่อนๆ เกมแบ่งกลุ่มและสมาชิกแต่ละคนช่วยกันดึงเชือกที่ผูกกับปากกาไปในทางเดียวกันเพื่อให้เขียนออกมาเป็นตัวอักษร เกมแข่งคนลอดบ่วงฮูลาฮูป แข่งเรียงกล่อง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เด็กๆทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีสมาธิ เกิดความสนุกสนาน

   ต่อมาในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 โคเออร์และอาสาสมัครมูลนิธิเพื่อเด็กยากจนลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมด้วยผู้สนับสนุนทุนการศึกษา มาเยี่ยมนักศึกษาที่ได้รับทุน ซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ที่กรุงเทพฯ จำนวน 1 ราย

   ปัจจุบัน มีเด็กนักเรียนและนักศึกษาที่รับทุนในโครงการโคเออร์ร่วมกับมูลนิธิเพื่อเด็กยากจนลุ่มแม่น้ำโขง จำนวน 223 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา เตรียมอุดมศึกษาและอุดมศึกษา ตามจังหวัดต่างๆ ดังนี้

   เด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ของอำเภออรัญประเทศ และอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จำนวน 146 คน และอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์จำนวน 23 คน

   เด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ของกรุงเทพ และ ปริมณฑล จำนวน 30 คน

   และเด็กนักเรียนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน อำเภอสบเมย และ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 24 คน

เยี่ยมเด็กนักเรียนในโครงการทุนการศึกษา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของเด็กๆ

เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษา

เยี่ยมนักศึกษาในโครงการทุนการศึกษาที่เข้ามาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ