โคเออร์จัดกิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชนเรื่องการรู้ทันสื่อออนไลน์

   ในเดือนพฤษภาคม 2566 โคเออร์จัดกิจกรรมอบรมการรู้ทันสื่อออนไลน์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ รู้จักการใช้สื่อออนไลน์อย่างเหมาะสม คือ การศึกษาหาความรู้ การติดต่อสื่อสาร เพื่อความบันเทิง รับข่าวสารทั่วไป

     โคเออร์แม่ฮ่องสอน จัดการอบรมขึ้นในวันที่ 17-18 พฤษภาคม ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 92 คน เป็นหญิง

     จำนวน 63 คน และชายจำนวน 29 คน

     โคเออร์แม่สะเรียง จัดการอบรม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 65 คน เป็นหญิงจำนวน 56 คน และ

     ชาย จำนวน 9 คน และเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 66 คน เป็นหญิงจำนวน 46 คน และชาย

     จำนวน 20 คน

     โคเออร์แม่สอด จัดการอบรมขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 47 คน เป็นหญิงจำนวน 35 คน 

     และชายจำนวน 12 คน

     โคเออร์กาญจนบุรี ได้จัดการอบรมขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม เช่นกัน ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวน 40 คน เป้นหญิง

      จำนวน 31 คน และชายจำนวน 9 คน

   วัตถุประสงค์หลักของการอบรมคือ เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในยุคดิจิตัลปัจจุบัน เปิดโอกาสให้หารือเชิงวิเคราะห์ถึงประโยชน์และโทษต่อสังคม อันเนื่องจากผลกระทบของการเสพสื่อ อีกทั้ง ระดมความคิดว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้เยาวชนอื่นๆ ได้รู้เท่าทันสื่อและหาทางใช้สื่อในทางที่ปลอดภัย

   สื่อที่เป็นที่นิยมแพร่หลายในพื้นที่ ได้แก่ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ไลน์ ติ๊กตอก ยูทูป เป็นต้น ซึ่งสื่อเหล่านี้ มีผลกระทบต่อผู้ใช้ทั้งด้านบวกและลบ

   ช่วงแรก เยาวชนได้มีการเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด้านบวก ของสื่อออนไลน์ ซึ่งหากใช้อย่างมีความรับผิดชอบด้วยวัยวุฒิ ย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ รู้จักใช้ความคิดพิจารณา ซึ่งจะสร้างทักษะติดตัวต่อไป

   อย่างไรก็ตาม มีสื่อบางแห่งที่นำเสนอเรื่องที่ไม่เหมาะสมและควรหลีกเลี่ยง เช่นพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ เรื่องทางเพศ เป็นต้น เยาวชนบางคนให้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์มากจนกระทั่งละเลยเสียการเรียน เสียสุขภาพ ทั้งยังผลาญเงินของพ่อแม่มาเป็นค่าอินเทอร์เน็ต

   ผลของการระดมสมองจากเยาวชนถึงผู้บริหารชุมชน สรุปได้ดังนี้ ผู้ปกครองควรให้เวลาดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็กๆใช้สื่อออนไลน์ในเวลาจำกัด เพื่อให้หันมาใช้เวลากับครอบครัวด้วย

   เด็กๆ ควรรู้จักการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย ได้แก่ การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว จำกัดผู้ที่สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นในกรอบของตน

   ในส่วนของการเรียนรู้ควรมีสัญญาณวายฟายสาธารณะให้ใช้ได้ไม่จำกัด เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงช่องทางการเรียนรู้ กิจกรรมบันเทิง ตลอดจนการสื่อสารถึงกันในพื้นที่ที่ปลอดภัยอีกด้วย

 

โคเออร์แม่สะเรียงจัดอบรมที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน และบ้านแม่ลามาหลวง

 

โคเออร์แม่สอดจัดการอบรมที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ

 

โคเออร์กาญจนบุรีจัดการอบรมที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง