โคเออร์แม่ฮ่องสอนอบรมเรื่องสิทธิของเด็กและการส่งต่อเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองเด็ก

   ตลอดเดือนพฤษภาคม 2566 โคเออร์แม่ฮ่องสอน ได้จัดอบรมผู้แทนเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม และพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

   ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน มีการอบรมเรื่องสิทธิพื้นฐานของเด็กและการคุ้มครองเด็กในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 มีตัวแทนกลุ่มเยาวชนสนใจเข้าร่วมเรียนรู้จำนวน 20 คน โดยเป็นหญิงจำนวน 13 คน และ ชายจำนวน 7 คน

   ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย จัดอบรมเรื่องสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของเด็กในวันที่ 20 และ 27 พฤษภาคม มีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนรวม 100 คน แยกเป็นหญิงและชายอย่างละ 50 คน นอกจากนี้ ยังมีการอบรมเรื่องการคุ้มครองเด็กและส่งต่อเข้าสู่กระบวนการคุ้มครอง ในวันที่ 12 พฤษภาคม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 32 คน เป็นหญิงจำนวน 14 คน และชายจำนวน 18 คน

   วันที่ 26 พฤษภาคม ให้การอบรมกลุ่มผู้ประสานงานเยาวชนจำนวน 40 คน เป็นหญิงจำนวน 25 คน และชายจำนวน 15 คน และสุดท้ายวันที่ 30 พฤษภาคม อบรมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจำนวน 30 คน เป็นหญิงจำนวน 20 คนและชายจำนวน 10 คน

   วัตถุประสงค์คือการให้ความรู้ความเข้าใจกับตัวแทนกลุ่มเยาวชน คณะกรรมการเยาวชน ผู้ประสานงาน เป็นต้น ในเรื่องของสิทธิพื้นฐานของเด็ก ได้แก่ สิทธิในการมีชีวิตรอด การได้รับการปกป้องคุ้มครอง การได้รับการศึกษาและพัฒนา ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

   ขณะเดียวกัน บางครั้งก็มีการละเมิดสิทธิของเด็ก เช่น การล้อเลียน การทำร้ายร่างกาย การทอดทิ้งเด็ก การส่งเสริมให้ใช้ชีวิตคู่ก่อนวัย การค้ามนุษย์ ฯลฯ ดังนั้น เยาวชนจึงต้องได้รับความรู้เพื่อความตระหนัก ป้องกันมิให้ถูกละเมิด

   อีกทั้งผู้ที่ผ่านการอบรมควรอาสาเป็นผู้รายงานแจ้งเหตุ หากพบการละเมิดเด็กเกิดขึ้นในชุมชน จะต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยเหลือได้อย่างทันเวลา

 

การอบรมที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

การอบรมที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน