โคเออร์จัดงานสืบสานประเพณีท้องถิ่น “รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ” ประจำปี

   ในเดือนเมษายน มีเทศกาลสำคัญที่เป็นการยกย่องผู้สูงอายุ ที่รวมถึงบิดามารดา ปู่ย่าตายาย ในครอบครัวตลอดจนผู้สูงอายุในชุมชนในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีดั้งเดิม โคเออร์กาญจนบุรีจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ในวันที่ 5 เมษายน 2566 ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 330 คน เป็นหญิงจำนวน 210 คน และชายจำนวน 120 คน และที่บ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 380 คน โดยเป็นหญิงจำนวน 250 คน และชาย 120 คน

   ในวันที่ 11 เมษายน 2566 โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ขึ้นในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯทั้งสามแห่งของจังหวัดตาก ได้แก่ บ้านแม่หละ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 142 คน เป็นหญิงจำนวน 114 คน และชายจำนวน 28 คน บ้านอุ้มเปี้ยม จำนวนรวม 100 คน เป็นหญิงจำนวน 55 คน และชายจำนวน 45 คน และที่บ้านนุโพ รวมจำนวน 105 คน เป็นหญิงจำนวน 60 คน และชายจำนวน 45 คน

   กิจกรรมในวันผู้สูงอายุประกอบด้วย คณะกรรมการพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ขึ้นกล่าวให้โอวาทเปิดงานด้วยการกล่าวยกย่องผู้สูงอายุผู้ทำประโยชน์ต่อสังคม จากนั้นเป็นการแสดงของเด็กและเยาวชนเพื่อสรรเสริญผู้สูงอายุ แล้วจึงถึงพิธีสำคัญคือพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยตัวแทนผู้เข้าร่วมจะรดน้ำเพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทีพร้อมทั้งขอพรซึ่งผู้สูงอายุก็จะให้พรเป็นการตอบรับเช่นกัน พิธีมอบของขวัญให้ผู้สูงอายุ จากนั้นตัวแทนผู้สูงอายุได้กล่าวให้โอวาทและปิดพิธี

   กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ได้ตระหนักเห็นความสำคัญและให้การดูแลผู้สูงอายุในแต่ละครอบครัว เป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุที่ได้ทำคุณความดีและทำประโยชน์ให้แก่สังคม ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตและการปฏิบัติที่ทรงคุณค่าสมควรเป็นตัวอย่างให้กับชนรุ่นหลัง เพื่อเอาอย่างความสำเร็จ และหลีกเลี่ยงความเพลี่ยงพล้ำที่อาจจะเคยเกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและขนบธรรมเนียมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

 

กิจกรรมรดน้ำดำหัวและกิจกรรมรื่นเริงเนื่องในวันผู้สูงอายุ

 ที่บ้านต้นยางและบ้านถ้ำหิน 5 เมษายน 2566

 

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี เนื่องในวันผู้สูงอายุ

และในเทศกาลปีใหม่ ที่บ้านแม่หละ 11 เมษายน 2566

 

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี เนื่องในวันผู้สูงอายุและในเทศกาลปีใหม่ 

ที่บ้านอุ้มเปี้ยม 11 เมษายน 2566

 

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี เนื่องในวันผู้สูงอายุและในเทศกาลปีใหม่ 

ที่บ้านนุโพ 11 เมษายน 2566