โคเออร์สนับสนุนกิจกรรมเยาวชนเพื่อผู้ลี้ภัยสูงอายุในพื้นที่พักพิงฯ

   ในเดือนเมษายน 2566 โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมเยาวชนต้านยาเสพติด เพื่อให้กลุ่มเด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ในเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติด เป็นแกนนำในเรื่องของการหลีกหนี ห่างไกลยาเสพติด หรือต่อต้าน ลด ละ เลิก ยาเสพติด ด้วยกิจกรรมการเดินรณรงค์ การประกวดวาดภาพต่อต้านยาเสพติด ตลอดจนการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทั้ง สามแห่ง

   วันที่ 4-7 เมษายน 2566 จัดโครงการรณรงค์เรื่อง “ยาเสพติด มีมากมาย ทำลายชีวิต” เป็นกิจกรรมเดินถือป้ายแสดงเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและวิธีการลด ละ เลิก ยาเสพติด นำขบวนโดย กลุ่มดุริยางค์นักเรียน จากโรงเรียนบ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัด จำนวนผู้เข้าร่วม 200 คน แยกเป็นชาย จำนวน 113 คนและหญิงจำนวน 87 คน

   วันที่ 10 เมษายน 2566 จัดโครงการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “ยาเสพติดทำลายชีวิตคุณและคนที่คุณรัก” ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งมีกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งภาพเข้าประกวดเป็น จำนวน 104 คน แบ่งเป็นหญิงจำนวน 39 คน และชายจำนวน 65 คน

   ต่อมาวันที่ 28 เมษายน 2566 จัดการอบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันภัยยาเสพติดที่บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีเยาวชนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน 50 คน เป็นหญิงจำนวน 27 คน และชายจำนวน 23 คน

   โคเออร์เล็งเห็นถึงผลกระทบของยาเสพติดว่า เป็นเรื่องที่ทุกคนและทุกฝ่ายจะต้องหันหน้าเข้าหากัน เพื่อที่จะช่วยลดผลกระทบของภัยของยาเสพติด ที่จะมาสร้างปัญหาให้กับสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ โดยมุ่งไปที่กลุ่มเยาวชน ที่จะเป็นแกนนำในเรื่องของการหลีกเลี่ยงและปฏิเสธยาเสพติด

 

กิจกรรมที่บ้านอุ้มเปี้ยม

 

กิจกรรมที่บ้านแม่หละ

 

กิจกรรมที่บ้านนุโพ