โคเออร์กาญจนบุรีและแม่สอดจัดกิจกรรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนประจำปี

   โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมค่ายคำสอนฤดูร้อนประจำปี2566 ขึ้นที่วัดนักบุญเทเรซา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 8-14 เมษายน 2023 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเด็กผู้หญิงจำนวน 106 คน ผู้ชาย 95 คน รวม 201 คน จากวัดคาทอลิก จำนวน 30 วัด ในเขต อำเภอแม่สอด พบพระ แม่ระมาด และท่าสองยาง จ.ตาก และจัดที่วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในวันที่ 22-23 เมษายน 2023 มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 68 คน เป็นผู้หญิงจำนวน 40 คน และผู้ชายจำนวน 28 คน ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ในช่วงวันที่ 15-24 เมษายน พ.ศ. 2566 จำนวนเด็กเข้าร่วม 100 คน แยกเป็น ชาย 45 คนและหญิง 55 คน

   โคเออร์กาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมค่ายคำสอนขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน ระหว่างวันที่ 3-14 เมษายน 2566 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 212 คน เป็นหญิงจำนวน 123 คนและชายจำนวน 89 คน

   หลักสูตรและกิจกรรมในค่ายคำสอนนี้เน้นการสอนเรื่องความเชื่อทางคาทอลิก พระบัญญัติ 10 ประการ พระคัมภีร์ และการท่องบทสวดสำคัญต่าง ๆ และการสอนภาษาท้องถิ่นและอินเตอร์เน็ตให้กับเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เด็กจากพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงสื่อคำสอน นอกจากการเรียนคำสอน เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ชีวิต การทำงานเป็นกลุ่ม เช่น การทำกิจกรรม กีฬา และ การสันทนาการ ฯลฯ

   โครงการนี้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนคาทอลิกที่ไม่มีโอกาสเรียนคำสอนในระหว่างปี ได้เรียนคำสอนและเข้าร่วมพิธีทางศาสนาได้ สำหรับเด็กและเยาวชนที่ประสงค์จะเป็นคริสตชน ได้มาเรียนรู้คำสอนและรับศีลล้างบาป

 

ค่ายคำสอน ที่วัดนักบุญเทเรซา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก