โคเออร์แม่สอดดำเนินโครงการค่ายลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กเยาวชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

   โคเออร์แม่สอด ได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทักษะชีวิตที่เป็นประโยชน์ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ 2 แห่ง ของจังหวัดตาก ในวันที่ 20-21 เมษายน 2566 ที่บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 127 คน แยกเป็นชายจำนวน 78 คนและหญิงจำนวน 49 คน และที่บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 102 คน เป็นชายจำนวน 34 คน และหญิงจำนวน 68 คน

   วัตถุประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้เยาวชนพัฒนาการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะการเป็นผู้นำ ด้วยกิจกรรมค่ายลูกเสือกลางแจ้ง ได้แก่ สันทนาการ เกมและการเล่น โดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ทดสอบจิตใจ เกิดความสามัคคี ความอดทน ใช้ไหวพริบ และการแก้ไขปัญหา เป็นต้น

   กิจกรรมเหล่านี้ยังได้มุ่งเสริมสร้างคุณค่าของค่ายลูกเสือ ให้เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือ ความผูกพัน การช่วยเหลือกัน มิตรภาพ สุภาพ เอื้อเฟื้อ เชื่อฟังผู้นำ ร่าเริง กล้าหาญ สะอาด เป็นต้น

          โดยกิจกรรมที่เยาวชนเข้าร่วม ได้แก่

                 ฐานเรียนรู้ด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เน้นการดับไฟเบื้องต้น

                 ฐานความรู้เรื่องการป้องกันตัวเองจากสารเสพติดให้โทษ

                 ฐานความรู้เรื่องการจัดการขยะโดยใช้หลัก 3R และจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

                 ฐานนาทีวิกฤต คาถารักษาตัวรอดปลอดภัย

                 ฐานเผจญภัยเอาตัวรอดต่าง ๆ เช่น ฐานลอดลวดหนาม ฐานการผูกเงื่อนเชือก ฐานการปฐมพยาบาล ฐานการเป็นผู้ช่างสังเกต ฯลฯ

   กิจกรรมดังกล่าว คาดว่าจะช่วยให้เยาวชนที่เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์ ในด้านการสร้างความมั่นใจในตนเอง สร้างระเบียบวินัย ความแข็งแกร่งของร่างกาย มีบุคลิกความเป็นผู้นำที่สร้างความสนุกสนานร่วมกับเพื่อนๆได้อีกด้วย


กิจกรรมค่ายลูกเสือที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพกิจกรรมค่ายลูกเสือที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม