โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีให้กับเด็กนักเรียนในหอพัก

   ในช่วงปิดภาคเรียน โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมเสริมทักษะประลองปัญญาด้วยการโต้วาทีของเยาวชนในหอพักสองแห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

   การแข่งขันรอบแรกจัดขึ้นภายในหอพักแต่ละแห่ง คือหอพักนิวสตาร์ และหอพักไบเบิ้ล โดยให้เด็กในหอพักกำหนดหัวข้อการโต้วาที ของตนเอง

   หอพักนิวสตาร์ จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 7 เมษายน 2566 ในหัวข้อ "ภัยจากน้ำท่วมหรือภัยจากไฟไหม้ ภัยชนิดไหนร้ายแรงกว่ากัน" มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 76 คน เป็นหญิงจำนวน 59 คน และชายจำนวน 17 คน

   หอพักไบเบิ้ล จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 8 เมษายน 2566 ในหัวข้อ "มีการศึกษาดีกว่ามีเงิน" มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน เป็นหญิงจำนวน 15 คน และชายจำนวน 10 คน

   ต่อมา ในวันที่ 11 เมษายน 2566 มีการจัดการแข่งขันโต้วาทีรอบสุดท้าย ระหว่างตัวแทนจากผู้ชนะจากแต่ละหอพัก ในหัวข้อ “พ่อดีกว่าแม่อย่างไร และ แม่ดีกว่าพ่ออย่างไร” มีผู้เข้าร่วมจำนวน 180 คน เป็นหญิงจำนวน 135 คน และชายจำนวน 45 คน ผลการแข่งขันปรากฎว่าหอพักนิวสตาร์ เป็นผู้ชนะโดยได้ 219 คะแนน ส่วนหอพักไบเบิ้ล ทำได้ 217 คะแนน

   วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือเพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ ได้มีโอกาสและเวทีในการพัฒนาศักยภาพทางสติปัญญาและแสดงความสามารถ มีการวางแผนการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ส่งเสริมให้การแสดงออกของเด็กและเยาวชนเป็นไปอย่างเหมาะสม