โคเออร์กาญจนบุรีจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านภาษาและพระคัมภีร์กับการเป็นผู้นำให้กับเด็กและเยาวชน พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน

   ระหว่างวันที่ 2-13 พฤษภาคม 2565 โคเออร์กาญจนบุรีจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 170 คน ด้วยการให้ฝึกอ่าน ผึกเขียนเรียนรู้ ตัวอักษร และ สระ การออกเสียง ในภาษากระเหรี่ยง และภาษาอังกฤษ การฝึกร้องเพลง การแข่งขันท่องจำพระคัมภีร์ ตลอดจนการเรียนรู้เรื่องสิทธิ์เด็กเบื้องต้นเพื่อเสริมสร้างความจำ ความรู้ ความเข้าใจ ศักยภาพทางด้านวิชาการและการเป็นผู้นำให้กับเด็ก และเยาวชนที่เข้าเรียนรู้

   ในการดำเนินกิจกรรม เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างโครงการเรียนรู้ระหว่างปิดภาคเรียนผนวกกับโรงเรียนวันอาทิตย์ การเรียนการสอนมีคณะครูคำสอนประจำโบสถ์ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โครงการของโคเออร์และเจ้าหน้าที่ภาคชุมชนซึ่งเป็นผู้หนีภัยฯ ร่วมกันให้ความรู้ในเนื้อหาแต่ละวิชา เพื่อประโยชน์โดยรวมของกลุ่มเด็กและเยาวชนผู้ใฝ่เรียน