โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมเยาวชนเรียนรู้การทำอาหารว่างพื้นบ้านและอาหารว่างในเทศกาล

   วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมอบรมการทำอาหารว่างหลายอย่างในโอกาสปิดภาคเรียนให้กับเด็กนักเรียนที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 125 คน แบ่งเป็นหญิงจำนวน 75 คน และ ชายจำนวน 50 คน

   การจัดกิจกรรมแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็นกิจกรรมกลุ่มจำนวน 3 กลุ่ม ตามความสนใจ โดยกิจกรรมกลุ่มที่ 1 ให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกการทำอาหารว่างพื้นบ้านคือข้าวคลุกงา ส่วนกลุ่มกิจกรรมที่ 2 เป็นการเรียนรู้และฝึกตำข้าวปุ๊กซึ่งเป็นอาหารที่ใช้ในงานเทศกาล และกลุ่มที่ 3 ทำกิจกรรมอาหารว่างตามสมัยนิยมที่ได้ประโยชน์จากธัญพืชได้แก่ การทำข้าวโพดคั่ว

   วิทยากรแต่ละกลุ่มจะให้ความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารว่างหรือขนมพื้นบ้าน เรียนรู้ประเพณี และรู้จักอาหารว่างตามสมัยนิยมที่ยังไม่แพร่หลายในพื้นที่มากนัก จากนั้นวิทยากรจึงได้สาธิตให้เด็กได้เรียนรู้ทีละขั้นตอน แล้วจึงให้เด็กทดลองทำด้วยตัวเองเพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญต่อไป

   ความสำเร็จของโครงการนี้อยู่ที่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากจะได้เรียนรู้การทำอาหารว่างที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ได้รับประทานอาหารว่างจากฝีมือตนเอง ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ และได้ให้การช่วยเหลือกันตลอดการดำเนินกิจกรรมนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป