โคเออร์กาญจนบุรีและแม่สอดจัดพิธีบูชาขอบพระคุณมหาพรต และค่ายคำสอนฤดูร้อนประจำปี

   กิจกรรมอภิบาลคริสตชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ในเดือนเมษายน 2565 ประกอบด้วย การฉลองปัสกาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 โคเออร์กาญจนบุรีและพระสงฆ์ได้เดินทางไปประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสฉลองปัสกา ให้กับชุมชนคาทอลิกในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีคริสตชนและบุคคลทั่วไปร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

   สำหรับในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน โคเออร์และครูคำสอนได้จัดกิจกรรมการฉลองปัสกา ในวันที่ 17 เมษายน 2565 ได้มีกิจกรรมการฉลองปัสกา โดยครูคำสอนเป็นผู้จัดวจนพิธีกรรมด้วยการเดินรูป 14 ภาค การขอบคุณพระ ระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซู และการฉลองวันอีสเตอร์

   โครงการค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน จัดขึ้นโดยโคเออร์แม่สอด ในวันที่ 23-24 เมษายน 2565 ที่วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ จังหวัดตาก มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวน 150 คน เป็นหญิงจำนวน 85 คน และชายจำนวน 65 คน

   โครงการค่ายคำสอนเน้นการเรียนรู้หลักคำสอนตามจิตตารมณ์ของพระวรสาร ได้ตระหนักถึงคุณค่า และความหมายของคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก คำสอนทั่วไป พิธีกรรม บทภาวนา บทเพลงในพิธี และหนังสือภาษาปกาเกอะญอ ฯลฯ นอกจากนี้ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัว โดยมีคุณพ่อ ซิสเตอร์ บราเดอร์ ครูคำสอน พี่น้อง เพื่อนๆ และทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอยู่ร่วมกันในตลอดระยะเวลาค่ายคำสอน โดยมุ่งพัฒนา ให้ครบถ้วน ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จิตใจ

พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสวันปัสกา ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง

โครงการค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ที่วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ