โคเออร์แม่สะเรียงและแม่สอด จัดกิจกรรมลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

   โคเออร์แม่สอด จัดกิจกรรมลูกเสือขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน เป็นหญิงจำนวน 62 คน และชายจำนวน 38 คน และที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2565 ผู้เข้าร่วม จำนวน 102 คน แยกเป็นหญิงจำนวน 57 คน และชายจำนวน 45 คน

   กิจกรรมลักษณะเดียวกันจัดขึ้นโดยโคเออร์แม่สะเรียง ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง เมื่อวันที่ 4 เมษายน โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง จำนวน 105 คน เป็นหญิงจำนวน 67 คน และชายจำนวน 38 คน และที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 5 เมษายน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 112 คน เป็นหญิงจำนวน 73 คน และชายจำนวน 39 คน

   กิจกรรมลูกเสือเป็นการมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ชีวิตตลอดจนปฏิบัติด้วยตนเอง เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย พึ่งพาตัวเอง รู้จักช่วยเหลือสังคม มีความซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ มีความสามัคคี และสัมพันธภาพที่แน่นเฟ้น และมีความเคารพซึ่งกันและกันในกลุ่มและรุ่นพี่รุ่นน้อง และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

   กิจกรรมฐานเรียนรู้ ได้แก่ ระเบียบแถวลูกเสือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันโควิด-19 การผูกเงื่อนเชือก การจักสาน การประดิษฐ์สายคล้องหน้ากากอนามัย การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การทำเกษตรอินทรีย์ การป้องกันตัวเองจากการค้ามนุษย์ ภัยของยาเสพติด เครื่องหมายจราจรและการข้ามถนนอย่างปลอดภัย ส่วนกิจกรรมฐานผจญภัย ได้แก่ ฐานกำแพงเมืองจีน ไต่บันไดลิง เป็นต้น

กิจกรรมลูกเสือที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ

กิจกรรมลูกเสือที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ