โคเออร์กาญจนบุรีจัดการเสวนากับเด็กและเยาวชนเรื่องความรู้เกี่ยวกับวิถีปกติใหม่วัคซีนป้องกันโควิด-19

   โคเออร์กาญจนบุรีจัดการเสวนากับเด็กและเยาวชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 25 และ 26 เมษายน 2565 ด้วยเรื่องความรู้เกี่ยวกับวิถีปกติใหม่และวัคซีนป้องกันโควิด-19

   ในวันที่ 25 เมษายน โคเออร์จัดการเสวนาวิถีปกติใหม่ ให้กับเด็กและเยาวชนจำนวน 57 คน เป็นหญิงจำนวน 42 คนและชายจำนวน 15 คน เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในสภาวะที่เศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากภาวะวิกฤติ เช่น เกิดโรคติดต่ออย่างโควิด -19 ทำให้สถานการณ์เปลี่ยนไปจากเดิม

   โคเออร์ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการให้ความรู้เรื่องการปรับวิถีชีวิตแบบใหม่ให้เข้าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในยุคปัจจุบัน การสนับสนุนแนวทางการสร้างสรรค์กิจกรรมให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ ได้แก่ การจำกัดการสัมผัสหรือใกล้ชิด โดยให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น

   ต่อมาในวัน ที่ 26 เมษายน 2565 จัดการเสวนาเรื่องวัคซีนโควิด-19 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 46 คน เป็นหญิงจำนวน 35 คนและชายจำนวน 11 คน โดยเป็นการทำความเข้าใจกับเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนและการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีน ว่าวัคซีนคือสารที่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรค เช่น ไวรัส หรือแบคทีเรีย โดยทำงานสร้างหน่วยความจำ ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ระบบนี้จะทำให้ร่างกายจดจำเชื้อโรคโดยเฉพาะ เพื่อว่าจะได้ป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อเหล่านี้ได้