โคเออร์แม่สอดจัดโครงการจิตอาสาเยาวชนเพื่อน้ำใสคลองสะอาด

   การกำจัดขยะเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของทุกชุมชน รวมถึงพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนถึง 34,204 คน ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

   โคเออร์แม่สอดเล็งเห็นความจำเป็นในการสร้างจิตสำนึกของสมาชิกชุมชนด้วยการจัดหลักสูตรการเรียนรู้และอบรมเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษา การคัดแยกขยะด้วยหลักการ 3D (ลดปริมาณขยะ การนำกลับมาใช้ซ้ำ และการนำไปแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ได้อีก) ตลอดจนการรณรงค์การทำความสะอาดบริเวณรอบชุมชนและตามคูคลองอย่างสม่ำเสมอ

   เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 โคเออร์ร่วมกับกลุ่มเยาวชนจิตอาสาในชุมชมบ้านแม่หละจำนวน 57 คน เป็นหญิง จำนวน 44 คนและ ชายจำนวน 13 คน ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดคูคลองในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ ด้วยการเก็บขยะในลำน้ำซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก ได้แก่ ขวด กล่อง สิ่งของ ภาชนะแตกหัก ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสะอาดของแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อสุขอนามัยของผู้คนในชุมชน อีกทั้งเป็นแบบอย่างของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเพื่อให้เป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป