โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมเสวนาเยาวชนเรื่องดำรงวิถีชีวิตใหม่และการป้องกันการแต่งงานก่อนวัย

   โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมเสวนากับเยาวชนเรื่องการดำรงวิถีชีวิตใหม่และการป้องกันการแต่งงานก่อนวัย ขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในวันที่ 16 และ 17 มีนาคม 2565 มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน เป็นหญิง จำนวน 19 คน และ ชายจำนวน 6 คน

   กิจกรรมเสวนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สังคมปัจจุบันซึ่งมีเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ออกจากโรงเรียนไปใช้ชีวิตคู่และตั้งครรภ์ ต่อมาบางคู่ได้เลิกราจากกัน อันเป็นผลกระทบจากความไม่พร้อม เช่น ไม่รับผิดชอบครอบครัว ความไม่เข้าใจชีวิตคู่ ส่งผลกระทบทางด้านลบต่อเยาวชน

   สถานการณ์โควิด-19 ซ้ำเติมปัญหาทางด้านสังคม สุขภาพ และ เศรษฐกิจตามมา แม้แต่เยาวชนในวัยเรียนก็ได้รับผลกระทบจากการปิดภาคเรียนเป็นเวลานาน ทำให้มีเวลาว่างมากเกินไป แต่ไม่สามารถทำกิจกรรมสร้างประโยชน์ได้ด้วยข้อจำกัดทางสังคมในช่วงโรคระบาด

   ดังนั้น โคเออร์จึงจัดกิจกรรมการเสวนา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เกิดแนวทางในการป้องกันตัวเองจากการแต่งงานก่อนวัยและการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ อีกทั้งรู้จักปรับเปลี่ยนการดำรงวิถีชีวิตใหม่ ตลอดจนรู้จักหน่วยงานหรือบุคคลที่พร้อมให้คำแนะนำและโอกาสในการร่วมกิจกรรมที่เหมาะสมต่อการดำรงวิถีชีวิตใหม่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย