โคเออร์แม่สะเรียงจัดอบรมหลักสูตรการจัดการแปลงเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน

   โคเออร์แม่สะเรียงจัดการอบรมเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานการเพาะปลูกและปศุสัตว์ขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง เมื่อวันที่ 21-25 และ 28-30 มีนาคม 2565 มีเกษตรกรชาย-หญิงเข้าร่วมการอบรมจำนวน 142 คน และที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่21-24 และ 28-29 มีนาคม 2565 มีเกษตรกรชาย-หญิงเข้ารับการอบรมเป็นจำนวน 110 คน

หลักสูตรนี้เป็นการให้ความรู้ในเนื้อหาหลัก ซึ่งได้แก่

   -หลักการสำคัญของการทำเกษตรอินทรีย์

   -การเตรียมดินก่อนปลูกพืช ด้วยการขุดดิน ตากดิน พรวนดิน ยกแปลง

   -การปลูกผักแนวตั้ง เป็นรูปแบบการปลูกผักในพื้นที่แคบพื้นที่จำกัดจึงต้องหาภาชนะหรือกระถางที่หาได้ง่าย เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่

     และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

   -การทำน้ำปุ๋ยหมักซึ่งพืชสามารถดูดซึมสารอาหารได้ทางใบและราก

   -การทำน้ำหมักสูตรสมุนไพรไล่แมลงผสมลงในน้ำรดผัก

   -การทำปุ๋ยหมักจากกองเศษหญ้าและใบไม้

   -เรียนรู้การขยายพันธุ์พืช เพื่อเป็นการประหยัดทุนในการจัดหาซื้อต้นพันธุ์ ประกอบด้วย การตอนกิ่ง ทาบกิ่ง ติดตา ปักชำ

   -การเลี้ยงปศุสัตว์ เน้นการเลี้ยงสุกร ได้แก่ การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การให้อาหาร โรงเรือนเลี้ยง โรคและการสุขาภิบาล เป็นต้น