โคเออร์กาญจนบุรีจัดทำโครงการเรียนรู้การทำเจลล้างมือเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

   ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า -19 อย่างต่อเนื่องทั่วโลก และการแพร่ระบาดของโรคในประเทศไทย การป้องกันและควบคุมโรคอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงมีความจำเป็น การหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยสบู่และ/หรือแอลกอฮอล์เจล ล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่่ชุมชนถือเป็นการดูแลสุขอนามัยพื้นฐานที่เราทุกคนต้องปฏิบัติ เนื่องจากในแต่ละวันเราใช้มือหยิบจับวัสดุสิ่งของต่าง ๆ มากมาย

   โคเออร์กาญจนบุรี จึงได้จัดกิจกรรมวันเสาร์ ด้วยการอบรมการทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันตนเอง การลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในวงกว้าง และได้มีส่วนร่วมในการในการทำเพื่อแจกจ่ายให้คนในชุมชน

   เจลแอลกอฮอล์บรรจุในขวด พกพาติดตัวสะดวกและง่ายต่อการใช้ อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเจลแอลกอฮอล์ของแต่ละครัวเรือน นอกจากนี้ยังส่งเสริมความรู้ในการทำเจลแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างรายได้อีกด้วย

   กิจกรรมการจัดทำแอลกอฮอล์มีขึ้นที่บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวน 85 คน โดยเป็นหญิงจำนวน 65 คน และ ชายจำนวน 20 คน