โคเออร์และมูลนิธิเด็กลุ่มแม่น้ำโขงนำผู้สนับสนุนทุนการศึกษาเยี่ยมเด็กนักเรียนทุน

   วันที่ 17 มีนาคม 2565 โคเออร์และมูลนิธิเด็กลุ่มแม่น้ำโขง ได้นำผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ไปเยี่ยมเด็กนักเรียนที่รับทุน ที่หมู่บ้านไทยสามัคคี อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

   โคเออร์ร่วมกับมูลนิธิเด็กลุ่มแม่น้ำโขงดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนไทยที่ขาดแคลนตั้งแต่พ.ศ. 2548 ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนในโครงการนี้จำนวน 184 คน โดยเป็นเด็กนักเรียนในจังหวัดสระแก้ว จำนวน 129 คน และจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 26 คน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 29 คน

โครงการออมเงินวันละบาทเพื่อเด็กกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ระหว่างกักตัวที่บ้าน

   สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ยังคงระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง สำหรับจังหวัดสุรินทร์ หนึ่งในห้าโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเด็กลุ่มแม่น้ำโขง คือโรงเรียนบ้านรันเดง อำเภอปราสาท เด็กนักเรียนในโครงการทุนการศึกษา จำนวน 10 คนและคุณครูได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมออมเงินวันละบาทเพื่อรวบรวมเงินทุนจำนวนหนึ่งจัดทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ในเดือนมีนาคม 2565 กลุ่มได้นำเงินออมที่รวบรวมได้มาจัดซื้ออาหารและของใช้ที่จำเป็นมอบให้กับเด็กนักเรียนทุนของมูลนิธิลุ่มแม่น้ำโขง ที่กำลังกักตัวอยู่ที่บ้าน

“ด้วยความห่วงใย” จากพี่น้องมูลนิธิเด็กลุ่มแม่น้ำโขง โรงเรียนบ้านรันเดง