โคเออร์แม่สะเรียงจัดการอบรมผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เรื่องการจัดการรายกรณี

   วัตถุประสงค์ของการอบรมคือ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทบทวนความรู้ความเข้าใจในงานสังคมสงเคราะห์เพื่อการคุ้มครองเด็ก สามารถประเมินความเสี่ยง วางแผน หาความร่วมมือ และดำเนินการให้ความช่วยเหลือเคสกรณีฉุกเฉินได้ โดย ให้ความรู้เรื่องของงานสังคมสงเคราะห์ การให้ความรู้เรื่องของ การจัดการรายกรณี ได้แก่ การรับแจ้งเหตุ การประเมินความเสี่ยงและให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน การสืบค้นหาข้อเท็จจริง การประเมินสภาวะเด็กและครอบครัว การวางแผน การดำเนินการตามแผน การติดตามงาน และการพิจารณายุติการดำเนินการ

   กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวงในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 มีเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ภาคชุมชนของโคเออร์เข้ารับการอบรมจำนวน 18 คน เป็นหญิงจำนวน 11 คน และ ชายจำนวน 7 คน และที่พื้นที่พักพิงชั่ว คราวฯ บ้านแม่ละอูน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมจำนวน 18 คน เป็นหญิงจำนวน 10 คน และ ชายจำนวน 8 คน

การอบรมที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง

การอบรมที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน