โคเออร์ในกิจกรรมป้องกันภัยพิบัติจากอัคคีภัย

   โคเออร์แม่สะเรียงจัดการอบรมป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมแผนอพยพให้แก่ผู้หนีภัยฯ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน และพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 257 คน เป็นหญิงจำนวน 83 คน และชายจำนวน 174 คน

   โคเออร์แม่สอดให้การอบรมแผนป้องกันและการระงับอัคคีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ให้กับสมาชิกกลุ่มงานป้องกันภัยพิบัติและแกนนำเยาวชนเพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดต่อไปยังชุมชน ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้ได้รับการอบรมจำนวน 92 คน ประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มงานป้องกันภัยจำนวน 50 คนซึ่งเป็นหญิงจำนวน 2 คน เป็นชายจำนวน 48 คน และกลุ่มเยาวชนชายล้วนจำนวน 42 คน

   นอกจากนั้น ยังได้จัดกิจกรรม“รณรงค์ประสานใจต้านอัคคีภัย” ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ในวันที่ 15 และ 23 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมเป็นการแจกถุงน้ำและถุงทรายให้แขวนไว้ตามบริเวณบ้านเพื่อดับไฟกรณีเกิดไฟเบื้องต้น เพื่อมิให้ลุกลาม และติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยตามสถานที่สำคัญในชุมชน มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 700 คน

   สำหรับที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โคเออร์สนับสนุนกิจกรรมทำแนวกันไฟ และการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

   โคเออร์กาญจนบุรีสนับสนุนกิจกรรมทำแนวกันไฟรอบ ๆพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน ในวันที่ 29 มกราคม และ 5 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้ร่วมกิจกรรม 450 คน เป็นหญิง 220 คน ชาย 230 คน และมอบเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้กับสถานีดับเพลิงย่อย ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านต้นยาง อำเภอสังขละ จังหวัด กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

โคเออร์แม่สะเรียงในกิจกรรมสาธิตการดับเพลิงและซ้อมแผนอพยพหนีไฟที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
บ้านแม่ละอูน และ บ้านแม่ลามาหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมการอบรมป้องกันภัยพิบัติขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ จังหวัดตาก

กิจกรรม “รณรงค์ประสานใจต้านอัคคีภัย” ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม จังหวัดตาก

กิจกรรมการทำแนวกันไฟป้องกันไฟ ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านนุโพ จังหวัดตาก

โคเออร์กาญจนบุรีมอบอุปกรณ์ให้กับสถานีดับเพลิงย่อย พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง กาญจนบุรี