โคเออร์กาญจนบุรีดำเนินโครงการพื้นที่อิสระเคลื่อนที่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง

   ในปี 2565 โคเออร์กาญจนบุรีมีการดำเนินโครงการจัดตั้งพื้นที่อิสระเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กและเด็กโตสามารถเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น เพื่อการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้และการละเล่นกีฬากลางแจ้ง โดยเริ่มทดลองดำเนินกิจรรมในเดือนกุมภาพันธ์ ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยจัดกิจกรรมใน 4 พื้นที่ พื้นที่ละ ประมาณ 20 คน กิจกรรมเริ่มเวลา 07.00 น. เริ่มจากการออกกำลังกาย เล่นเกมส์ แล้วแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มเด็กเล็ก มีกิจกรรมวาดภาพระบายสี เล่านิทาน สอนร้องเพลง เป็นต้น ส่วนเด็กโตจะให้แข่งขันกีฬา เล่นเกมส์ และประกวดต่างๆ

   นอกจากนั้น มีการประชุมหารือเพื่อการวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น โดยพบว่า มีเด็ก ๆสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากกว่าที่คาดไว้ ควรจัดเวลาเช้า ซึ่งอากาศดี แดดไม่แรง ควรแยกกิจกรรมสำหรับเด็กเล็กและเด็กโต ควรเพิ่มอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงเนื่องจากมีเด็กให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จึงต้องใช้เสียงดังขึ้น อีกทั้งจะมีการเพิ่มอาหารว่างและน้ำดื่มให้มากขึ้นในเดือนต่อไป