โคเออร์กาญจนบุรีสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาเยี่ยมผู้สูงอายุ

   เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มเยาวชนจิตอาสาจำนวน 12 คน เป็นหญิงจำนวน 9 คน และชายจำนวน 3 คน ได้ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุยากไร้ จำนวน 2 คน ซึ่งอาศัยอยู่ลำพัง ไม่มีคนดูแลช่วยเหลือ

   กลุ่มได้พูดคุยให้กำลังใจ ถามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ และได้ช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือนให้สะดวกสบายน่าอยู่ขึ้นด้วยการเก็บกวาดเช็ดถูบ้าน ล้างห้องน้ำ และกวาดบริเวณบ้าน

   กิจกรรมนี้ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขที่มีผู้มาเยี่ยมให้คลายเหงา เกิดกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต ได้โอกาสบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตให้ผู้อื่นรับฟัง และจบกิจกรรมด้วยการให้พรมอบความสุขตอบแทนแก่เยาวชน

   ส่วนเยาวชนได้เรียนรู้การทำงานจิตอาสา รู้จักการเป็นผู้ให้ การรับใช้หรือบริการผู้อื่น ฝึกฝนการเป็นนักสังคมสงเคราะห์ รักการบริการ มีความเมตตาต่อผู้ที่ลำบากกว่า เห็นการช่วยเหลือผู้อื่นควรแก่การยกย่อง ได้เข้าใจว่าผู้สูงอายุควรได้รับการดูแล การมีเวลาเอาใจใส่แก่ผู้สูงอายุ ทำให้สังคมน่าอยู่