โคเออร์แม่สอดจัดการอบรมหลักสูตรความรู้และทักษะเรื่องการจัดการขยะ ตามหลัก 3R

   ในเดือนมกราคม 2565 โคเออร์แม่สอดจัดการอบรมความรู้และทักษะเรื่องการจัดการขยะจำนวน 3 หลักสูตร

   วัตถุประสงค์ของการอบรมทุกหลักสูตรคือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการคัดแยกขยะโดยใช้หลักการ 3R ในการลดขยะ คัดแยกส่วนที่ยังใช้ได้กลับมาใช้ และการนำไปแปรรูปให้กลับมาใช้ได้ใหม่ อย่างถูกหลักวิธี เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับขยะในชุมชน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และนำความรู้มาใช้ ตลอดจนมีความสามารถในการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนบ้านและชุมชนต่อไป

   การอบรมหลักสูตรแรกมีขึ้นในวันที่ 24-25 มกราคม 2565 เป็น “การอบรมหลักสูตรวิทยากรเรื่องการจัดการขยะโดยใช้หลัก 3R” จัดขึ้นที่พื้นที่พักพักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นจำนวน 16 คน เป็นหญิงจำนวน 11 คน และ ชายจำนวน 5 คน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ทางไกลโดยผ่านระบบซูม

   ต่อมาในวันที่ 27-28 มกราคม 2565 จัดการอบรมเรื่อง “ความรู้และทักษะ ด้านการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มต้นที่บ้าน” จัดขึ้นที่ศูนย์เกษตรกรรมโคเออร์ บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ให้ความรู้กับสมาชิกชุมชนวัยผู้ใหญ่ จำนวน 60 คน เป็นหญิงจำนวน 32 คน และชายจำนวน 28 คน

   ครั้งสุดท้าย ในวันที่ 31 มกราคม 2565 ได้จัดการอบรมหลักสูตร”สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน” เพื่อให้ความรู้และทักษะด้านการจัดการขยะและคัดแยกขยะให้กับเด็กและเยาวชน ที่บ้านอุ้มเปี้ยม จัดขึ้นที่ศูนย์เกษตรโคเออร์เช่นกัน มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวน 20 คน แยกเป็นหญิง 12 คน และชายจำนวน 8 คน

โคเออร์แม่สอดจัดการอบรมหลักสูตรวิทยากรเรื่องการจัดการขยะโดยใช้หลัก 3R ผ่านระบบซูม

การอบรมการจัดการขยะโดยชุมชนเริ่มต้นที่บ้านให้กับผู้หนีภัย จำนวน 60 คน
เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2565 ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม

การอบรมด้านการจัดการขยะให้กับเด็กและเยาวชน จำนวน 20 คน เป็นหญิงจำนวน 12 คน และ ชายจำนวน 8 คน
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม

กิจกรรมรณรงค์จัดเก็บขยะในชุมชนที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม ในวันที่ 24 มกราคม 2565
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 49 คน โดยเป็นชายจำนวน 26 คน และหญิงจำนวน 23 คน