โคเออร์แม่สะเรียงจัดการอบรมเรื่องการบริหารสหกรณ์ การทำบัญชี ตลอดจนการผลิตสบู่เหลวเพื่อจำหน่าย

   คเออร์จัดการอบรมเรื่องการบริหารสหกรณ์ และการทำบัญชีขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน ในวันที่ 19 มกราคม 2565 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คน และที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 20 มกราคม 2565 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 14 คน

   การอบรมที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูนเป็นการอบรมเรื่องหลักการสหกรณ์ การบริหารจัดการสหกรณ์ บทบาทหน้าที่ของผู้นำ การติดตามประเมินผล การทำบัญชีเบื้องต้น ขั้นตอนวิธีการผลิตสบู่เหลวล้างมือ และการคำนวณต้นทุนการผลิตเพื่อทราบกำไร

   วัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อให้คณะกรรมการที่จะเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมของร้านค้าสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของการบริหารจัดการ การจัดทำบัญชี เพื่อให้เกิดสหกรณ์ร้านค้าในชุมชน โดยมีคนในชุมชมเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ และเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่ม และเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าที่เป็นที่ต้องการของคนในชุมชน และ เพื่อให้บุคลากรภาคชุมชนของโคเออร์ที่ประจำอยู่ในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการสหกรณ์ การ เป็นที่ปรึกษาให้กลุ่ม และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ได้

   ส่วนการอบรมที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง เป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม บทบาทหน้าที่ของประธานกลุ่ม การติดตามประเมินผลโครงการ หลักการสหกรณ์ การบันทึกข้อมูลและใช้ประโยชน์ การทำน้ำยาสบู่เหลวล้างมือ หลักการทำบัญชีและการวางแผนการตลาด การคำนวณต้นทุนและกำไรของการทำสบู่เหลวล้างมือ เป็นต้น

การอบรมที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน และบ้านแม่ลามาหลวง