อาสาสมัครฯ โคเออร์รายงานการเยี่ยมโครงการพึ่งพาตนเองของชุมชน ช่วงโควิด-19

   เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 อาสาสมัครฯ โคเออร์รายงานการเยี่ยม โครงการเลี้ยงสัตว์ เพื่อการพึ่งพาตนเองในช่วงโควิด 19 ณ บ้านหทัยการุณย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

   1.โครงการเลี้ยง ปลานิล ในร่องน้ำ เพื่อเลี้ยงเป็นรายได้ให้กับวัดและโรงเรียน และได้จำหน่ายให้กับชุมชนในราคาถูก เพื่อช่วยเหลือแบ่งปันกัน

   2.โครงการเลี้ยงเป็ดไข่ ทางโรงเรียนดาราสมุทร ได้รับบริจาค ลูกเป็ดจากผู้ใจบุญผ่านทางคุณพ่อเจ้าอาวาส และได้งบประมาณส่วนหนึ่ง เป็นค่าอาหารลูกเป็ดจากโคเออร์ ทำให้มีรายได้ และสามารถแบ่งปันกับสัตบุรุษที่เดือดร้อนในช่วงโควิด 19

   3.โครงการเลี้ยงไก่ไข่ เป็นโครงการที่ทางโรงเรียนสนับสนุน อยากให้มี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่อไปในอนาคต ในช่วงที่ผ่านมา ซิสเตอร์ได้รับงบประมาณส่วนหนึ่ง ทำให้มีค่าอาหารสำหรับเลี้ยงไก่ไข่เพื่อจำหน่าย เป็นทุนต่อยอด ต่อไป

1)โครงการเลี้ยงปลาในร่องน้ำ

2)โครงการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่

3)โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

   ในวันที่ 26 มกราคม 2565 อาสาสมัครฯ โคเออร์รายงานกิจกรรมของอาสาโคเออร์ชุมชนคริสตจักรกาลิลี จำนวน 12 ครอบครัว ซึ่งดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพที่ อำเภอสังขละบุรี ดังนี้

   1) กลุ่มเลี้ยงหมูจำนวน 5 ครอบครัว แต่เนื่องจากประสบปัญหาหมูติดโรคและตายไป เหลือเพียงครอบครัวเดียวที่หมูรอดชีวิตจากโรคระบาด จึงสามารถขายหมูและซื้อหมูมาเลี้ยงรอบที่สองได้ และยังเลี้ยงอยู่จนถึงขณะนี้

   2) กลุ่มทำไม้กวาด มี 1 ครอบครัว ซึ่งปัจจุบันยังดำเนินกิจการอยู่

   3) กลุ่มร้านค้า มี 2 กลุ่ม ได้แก่ ร้านขายน้ำมันเครื่องยนต์ต่างๆและร้านขายของชำ ปัจจุบันยังดำเนินกิจการอยู่ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มอื่นๆ ที่เปิดกิจการอยู่บ้างแต่ยังค่อยไม่เห็นผล

1)กลุ่มเลี้ยงหมู

2)กลุ่มทำไม้กวาด

3)กลุ่มร้านขายน้ำมันเครื่องยนต์

4)ร้านขายของชำ