โคเออร์และมูลนิธิเพื่อเด็กยากจนลุ่มน้ำโขงเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเด็กนักเรียนสู้โควิด-19

   ในเดือนมกราคม 2565 มูลนิธิโคเออร์และมูลนิธิเพื่อเด็กยากจนลุ่มน้ำโขงแห่งประเทศไทย ได้ออกเยี่ยมเด็กนักเรียนในโครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนในจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดสุรินทร์ เพื่อมอบขวัญและให้กำลังใจให้เด็ก ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ฝ่าฟันอุปสรรคในครั้งนี้ให้ได้

   ท่ามกลางปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ทำให้สถาบัน การศึกษาทุกระดับไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอน ณ ที่ตั้งของตน แต่คุณครูจำเป็นต้องทำการสอนด้วยระบบทางไกล เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนอย่างต่อเนื่อง

   ในท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบาก เด็กนักเรียนและนักศึกษาจำนวน 128 คน ในจังหวัดสระแก้ว และจำนวน 26 คนในจังหวัดสุรินทร์ ยังคงได้รับการสนับสนุนทุนยังชีพและการศึกษาเป็นประจำทุกเดือน

   แม้ในห้วงเวลาที่โรงเรียนใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลและเด็กนักเรียนต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ เราหวังอย่างยิ่งว่าโรคระบาดจะหมดสิ้นไปโดยเร็ว เพื่อให้เขาเหล่านี้ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา ยังคงมีกำลังใจที่จะมุ่งมั่นในการศึกษาเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่ดีต่อไป