โคเออร์แม่สะเรียงส่งเสริมกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดีสู่เยาวชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

   โคเออร์แม่สะเรียงส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุปราชญ์ชาวบ้านในชื่อว่า “สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและค่านิยมดั้งเดิมที่ดีสู่เยาวชน” ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง และแม่ละอูน ตลอดปี 2565 เพื่อถ่ายทอดศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา เหล่านี้สู่ลูกหลาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การจักสานและงานถักด้าย” โดยนำเอาวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น มาจักสานเป็นของใช้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิต ได้แก่

      การสานเข่งไก่ เนื่องจากปวาเกอะญอส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือ ทำไร่ ทำนา และเลี้ยงไก่ ซึ่งอุปกรณ์ที่จำเป็นและทุกครัวเรือนมีคือ “เข่งไก่” ไว้สำหรับใส่ไก่

      ตะกร้าสะพายหลัง ใช้แบกของที่มีน้ำหนัก เช่น ฟืน การสานอาศัยทักษะและประสบการณ์ความชำนาญทุกขั้นตอน เพื่อให้ตะกร้าออกมามีรูปทรงที่สวยงาม

      การเหลาตอก เป็นพื้นฐานของกระบวนการจักสาน

      การถักด้าย เป็นกระบวนที่ทำให้สามารถถักด้ายออกมาเป็นลวดลายต่าง ๆ ตามสีของด้ายที่นำมาถัก


   ตลอดปี 2565 มีการจัดกิจกรรมให้การอบรมเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและค่านิยมดั้งเดิมที่ดีสู่เยาวชน จำนวน 9 ครั้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 392 คน ได้แก่ บ้านแม่ลามาหลวง จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าเรียนรู้จำนวน 237 คน เป็นหญิงจำนวน 103 คน ชายจำนวน 134 คน บ้านแม่ละอูนจำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าเรียนจำนวน 155 คน เป็นหญิงจำนวน 89 คน ชาย จำนวน 66 คน