โคเออร์แม่สอดจัดโครงการประกวดหนังสั้นหัวข้อ "การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการปกป้องเด็ก"

   โคเออร์แม่สอดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนจัดทำหนังสั้นเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการปกป้องเด็ก ขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีผู้ร่วมพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดหนังสั้น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 จำนวน 136 คน ซึ่งเป็นหญิงจำนวน 94 คน และชายจำนวน 42 คน

   มูลนิธิโคเออร์ได้เล็งเห็นความสามารถที่โดดเด่นของเด็กและเยาวชนในพื้นที่พักพิงฯ ในด้านการแสดง ด้านดนตรี และการขับร้องเพลง จึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถของเด็กและเยาวชน จัดทำโครงการประกวดหนังสั้นในหัวข้อดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถแสดงศักยภาพทางด้านศิลปะการแสดง และเป็นการเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ให้มากขึ้น และสร้างผลงานที่แสดงตัวตนให้ได้รับการรับรองอีกด้วย

   อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในงานที่ถนัด และเพื่อนำไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตเมื่อเดินทางไปตั้งรกรากในประเทศที่สามหรือเดินทางกลับถิ่นฐาน

   เหนืออื่นใด เด็กและเยาวชนซึ่งมีส่วนในกิจกรรมการเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการป้องกันเด็ก และนำสิ่งที่เรียนรู้มาสร้างเป็นภาพยนตร์สั้น ย่อมจะเกิดจิตสำนึกและสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปปลูกจิตสำนึกให้ผู้ชมได้ในระดับหนึ่ง

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 จัดกิจกรรมมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดหนังสั้น