กิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

   ในเดือนธันวาคม 2565 โคเออร์แม่ฮ่องสอน และ กาญจนบุรีดำเนินกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติแก่ชุมชน โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวโดยกลุ่มเยาวชนและทีมป้องกันภัย ดำเนินการต่อเนื่อง 2-3 วัน/ครั้ง และการติดป้ายโปสเตอร์ตามแหล่งชุมชน ตลอดจนแจกจ่ายใบปลิวสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักถึงภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ ให้กับชุมชน

   โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมรณรงค์ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม ในวันที่ 22 พฤศจิกายน มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นหญิงจำนวน 171 คน ชายจำนวน 117 คน รวม 288 คน และวันที่ 2 ธันวาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นหญิงจำนวน 32 และชายจำนวน 24 คน รวมจำนวน 56 คน ส่วนที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นหญิงประมาณ 600 คน และชายประมาณ 400 คน

   โคเออร์กาญจนบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรีในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นหญิงจำนวน 187 คน เป็นชายจำนวน 115 รวมทั้งสิ้น 302 คน และที่พื้นที่พักพิงชั่คราวฯ บ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นหญิงจำนวน 169 คน และ ชายจำนวน 147 คน รวมทั้งสิ้น 316 คน

   เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ได้เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีบ้านเรือนถูกไฟไหม้ทั้งหลังจำนวน 21 หลัง และได้รับความเสียหายบางส่วน 10 หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ โคเออร์ได้มอบความช่วยเหลือด้านเครื่องนุ่งห่ม และผ้าเช็ดตัวให้ผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น

   กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อป้ายประกาศ และ ใบปลิวเพื่อสร้างความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติแก่ชุมชนผู้หนีภัยฯ