โคเออร์และอาสาสมัครในโครงการพื้นที่สร้างสรรเด็กเคลื่อนที่เพื่อชีวิตดีดี ของตัวฉันเอง

   โคเออร์ดำเนินโครงการพื้นที่สร้างสรรเด็กเคลื่อนที่เพื่อชีวิตดีดี เป็นการจัดหาพื้นที่รองรับให้เด็กในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ได้มีพื้นที่ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพทางปัญญาและร่างกาย

   กิจกรรมนี้ยังเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ เรียนรู้ผ่านการเล่น และ ทำงานร่วมกันเสริมสร้างทักษะชีวิต การเข้าสังคม และการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยมีอาสาสมัครของโคเออร์ดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ในขณะที่เด็กเข้ามาใช้บริการ ยังเป็นโอกาสในการที่จะระบุ ค้นหา หรือคัดกรอง เด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กกลุ่มเปราะบาง

   ประเภทกิจกรรมเรียนรู้ที่จัดทำได้แก่ การวาดภาพ ระบายสี การปั้นดินน้ำมัน ระบายสีปูนพลาสเตอร์ การร้องเพลง การเต้นรำ การเล่านิทาน การพูดคุยกลุ่ม การต่อจิ๊กซอว์ การต่อบล็อก การละเล่นพื้นบ้าน เล่นออกกำลังกายกลางแจ้ง ฯลฯ

   ผลที่ได้รับ เด็กๆได้พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาผ่านการเล่นและทำกิจกรรม เด็กๆได้พัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเล่น เด็กๆรู้สึกสนุกสนาน ได้ผ่อนคลายที่ได้เล่นกิจกรรมต่างๆ

   ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โคเออร์ได้ดำเนินโครงการพื้นที่สร้างสรรเด็กเคลื่อนที่ พร้อมกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ดังกล่าวข้างต้น ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ จำนวน 9 แห่ง โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 8,861 คน ดังนี้

     โคเออร์แม่ฮ่องสอน ดำเนินงานที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย และ พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน มีเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมจำนวน             2,009 คน และ 243 คน ตามลำดับ

     โคเออร์แม่สะเรียง ดำเนินงานที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง มีเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมจำนวน 1,924 คน และ ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ           บ้านแม่ละอูน มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 1,618 คน

     โคเออร์แม่สอด ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 1,172 คน ที่บ้านอุ้มเปี้ยม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 605       คน และที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 537 คน

     โคเออร์กาญจนบุรี ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม จำนวน 369 คน และที่บ้านถ้ำหิน มีผู้เข้าร่วมจำนวน           384 คน

   สถานที่จัดกิจกรรมเรียนรู้เคลื่อนที่ มีความหลากหลาย ได้แก่ บริเวณโบสถ์คาทอลิก หน้าคลังแจกอาหาร ห้องสมุด หอประชุมโรงเรียน ตลอดจนสำนักงานโคเออร์ ซึ่งโคเออร์ได้คัดเลือกให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และเล่นได้อย่างสร้างสรรค์


กิจกรรมเรียนรู้เคลื่อนที่ของโคเออร์แม่สะเรียง
ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน และบ้านแม่ลามาหลวง


กิจกรรมเรียนรู้เคลื่อนที่โดยโคเออร์แม่สอด
พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ


พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ


กิจกรรมเรียนรู้เคลื่อนที่ โดยโคเออร์กาญจนบุรี
ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยางและบ้านถ้ำหิน