โคเออร์กาญจนบุรีและแม่สอดจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชน

   ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โคเออร์จัดอบรมกิจกรรมเรียนรู้งานอาชีพสร้างรายได้ให้กับเยาวชนหลายหลักสูตร

   โคเออร์กาญจนบุรีจัดการอบรมขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเวลา 3 วัน โดยวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 สอนหลักสูตรเรียนรู้การทำขนมบัวลอย โดยวิทยากรแนะนำวัตถุดิบ ขั้นตอนการทำ จากนั้นเยาวชนลงมือปฏิบัติ มีผู้ เข้าร่วมจำนวน 38 คน เป็นหญิง จำนวน 29 คน และชายจำนวน 9 คน

   ในวันต่อมาคือ 17 พฤศจิกายน ได้จัดการเรียนรู้การทำเสื้อมัดย้อม ด้วยการสอนการออกแบบลายเสื้อ เมื่อลงมือทำ มีทั้งผู้ที่ออกแบบตามที่สอนและผู้ที่ออกแบบเอง เมื่อผลงานออกมา ทุกคนก็เกิดความภูมิใจและตั้งใจจะนำความรู้ไปสอนเพื่อนๆต่อไป หลักสูตรนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวน 31 คน ประกอบด้วยหญิงจำนวน 26 คน และชายจำนวน 5 คน

   ส่วนวันที่ 18 พฤศจิกายนได้จัดการเรียนรู้การทำขนมทองโยะ ด้วยการนึ่งข้าวเหนียวคลุกงาขาวผสมด้วยสีสำหรับทำอาหาร เพื่อให้มีสีสันสวยงามน่ารับประทาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 12 คน เป็นหญิงจำนวน 10 คน และชายจำนวน 2 คน

   โคเออร์แม่สอดได้จัดหลักสูตรเรียนรู้ขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จำนวน 3 หลักสูตร โดยวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 จัดทำโครงการประดิษฐ์พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าเหลือใช้ในบ้าน ซึ่งผลงานที่ได้ เยาวชนได้นำไปมอบให้ผู้ยากไร้ขาดแคลนไว้ใช้ เป็นการฝึกให้เยาวชนรู้จักแบ่งปันแก่ผู้อื่น

   ต่อมาในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ได้ให้การอบรมอาชีพหลักสูตรการทอผ้าและการทำน้ำยาล้างจาน มีเยาวชนหญิงล้วนเข้าเรียนรู้เป็นจำนวน 8 คน


ฝึกทำขนมบัวลอยที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง


ทำเสื้อมัดย้อม ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง


ฝึกทำขนมทองโย้ ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง


ทำพรมเช็ดเท้าที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ