โคเออร์แม่ฮ่องสอนสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กสากล

   วันเด็กสากลกำหนดขึ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความเข้าใจกันระหว่างเด็กๆสากล ตลอดจนการปรับปรุงสวัสดิภาพของเด็กๆโดยรวม

   โคเออร์แม่ฮ่องสอนสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องสิทธิเด็กที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอยและบ้านแม่สุริน ในเดือนพฤศจิกายน 2565

   วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ได้จัดการประกวดการเขียนเรียงความ วาดภาพระบายสี ฯลฯ ขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน เป็นเด็กหญิงจำนวน 73 คน และเด็กชายจำนวน 77 คน

   ส่วนที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย มีการแข่งขันกีฬากลางแจ้ง ได้แก่ วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ และฟุตบอล ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 119 คน เป็นหญิงจำนวน 72 คน ชายจำนวน 47 คน และในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 51 คน เป็นหญิงจำนวน 29 คนและชายจำนวน 22 คน

   จากการสอบถามเด็กๆถึงกิจกรรมวันเด็ก พวกเขาตอบว่า สนุกสนานกับทุกกิจกรรมและเข้าแข่งขันอย่างทุ่มเทตั้งใจ พร้อมทั้งยังได้ขอบคุณเป็นพิเศษที่มีการจัดกิจกรรมวันเด็กให้พวกเขาอีกด้วย