โคเออร์แม่สอดสนับสนุนโครงการวันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

   โครงการวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน (ซึ่งเป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล) ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2565 (วันสิทธิมนุษยชน) ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทุกแห่ง

   วัตถุประสงค์ของกิจกรรมตลอดสิบหกวันนี้ เป็นการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเพื่อลดการใช้ความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเรียกร้องให้สังคมรับรู้เพื่อหยุดการใช้พฤติกรรมความรุนแรง ซึ่งน่าจะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการกระทำความรุนแรงกับสตรีและเด็กในชุมชน

   ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม การรณรงค์นี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน และคาดหวังว่า ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คนจะหยุดการกระทำรุนแรงกับสตรีและเด็กในชุมชน อีกจำนวน 100 คน ที่ส่งเรียงความเข้าประกวดเกิดความความตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้คาดการณ์ว่า ปัญหาเกี่ยวการกระทำรุนแรงกับสตรีและเด็กที่เกิดขึ้นในชุมชน จะลดลงจำนวนร้อยละ 30