โคเออร์แม่สอดสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด

   โคเออร์แม่สอดสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ในจังหวัดตาก ตลอดเดือนตุลาคม

   โดยที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง โคเออร์สนับสนุนโครงการการรณรงค์คัดแยกขยะและการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน ห่างไกลโควิด -19 ในช่วง 10-31 ตุลาคม 2565 ผู้เข้าร่วม จำนวน 970 คน แยกเป็น หญิงจำนวน 340 คน และชายจำนวน 630 คน เป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา ทำการแข่งขันกีฬากัน ในประเภท ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และตะกร้อ เป็นต้น นอกจากการแข่งขันกีฬาแล้วยังมีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการขยะและการคัดแยกขยะ ตลอดจนพฤติกรรมการป้องกันตัวเองจากโควิด-19 อีกด้วย

   สำหรับที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โตเออร์สนับสนุนโครงการเยาวชนแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ร่วมต้านยาเสพติด ในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2022 จำนวนผู้เข้าร่วม 314 คน เป็นหญิงจำนวน 150 คน และชายจำนวน 164 คน เพื่อสร้างมิตรภาพจากการทำกิจกรรมร่วมกัน ด้วยการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ส่งเสริมให้เยาวชนมีความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และป้องกันการเสพยาเสพติด ซึ่งเป็นภัยต่อสังคมของคนในชุมชน

กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ การลดขยะและป้องกันโควิด ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ

โครงการเยาวชนแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ ร่วมต้านยาเสพติดที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ