โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมโต้วาทีและการพูดแสดงวิสัยทัศน์ระดับนักเรียนในหอพัก

   โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมแข่งขันโต้วาทีตั้งแต่เดือนมิถุนายน สำหรับเด็กที่อยู่หอพักเพื่อฝึกให้มีทักษะความเป็นผู้นำและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 ต่อมาในวันที่ 7 ตุลาคม ได้จัดการแข่งขันอีกครั้ง โดยมีผู้ชนะจากแต่ละหอพักมาแข่งขันการพูดแสดงวิสัยทัศน์ในเวลาที่กำหนดใน 4 หัวข้อ

    ข้อที่ 1 เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ว่า เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่และได้เป็นหมอหรือพยาบาล จะตั้งใจทำงานในหน้าที่ให้การรักษาด้วยความรัก                          และความเสียสละเอาใจใส่ดูแลคนไข้ให้สุดความสามารถ

    ข้อที่ 2 ถ้าเป็นครูสอนในโรงเรียน จะทุ่มเทเสียสละอบรมให้เด็ก ๆ มีความรู้ โดยมีน้ำใจและรอยยิ้มต่อเด็ก ๆ ทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยก

    ข้อที่ 3 ถ้าเป็นผู้ดูแลหอพัก จะสอนให้เด็กที่อยู่ในความดูแลให้รู้หน้าที่ความรับผิดชอบ แสวงหาความช่วยเหลือจากที่ต่าง ๆ เพื่อให้เด็กนักเรียนในหอพัก                    จะได้เรียนและได้กิน ถือว่าเด็กเป็นลูกเป็นหลานของตัวเอง ไม่มีการแบ่งแยก

    ข้อที่ 4 ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่องค์กร จะทำงานด้วยรอยยิ้มตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และจะทำงานร่วมกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนด้วยความเสียสละและ                 ทุ่มเทให้ดีที่สุด

   มีเด็กที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถและวิสัยทัศน์ จากหอพักจำนวน 6 แห่ง มีนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมวันนี้ทั้งหมด 63 คน แบ่งเป็นหญิงจำนวน 37 คน และชายจำนวน 26 คน