โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดการอบรมเยาวชนป้องกันภัย

   โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดการอบรมป้องกันภัยให้กับกลุ่มเยาวชน ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2022 มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเยาวชนจำนวนรวม 105 คน เป็นผู้ชายจำนวน 47 คน และผู้หญิงจำนวน 58 คน

   การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเยาวชนผู้หนีภัยฯ รู้จักวิธีการป้องกันภัยให้ตัวเองและชุมชน และเพื่อให้รู้จักวิธีการใช้อุปกรณ์การป้องกันภัยต่างๆ ในยามจำเป็น โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้คือ ผู้หนีภัยฯ ที่ผ่านการอบรมจากคณะกรรมการป้องกันภัยในชุมชนมาแล้ว การอบรมใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้สึกสนุกสนานและมีส่วนร่วมในการถามและทำให้เกิดความสนใจเมื่อได้รับคำตอบ

   เนื้อหาความรู้ได้แก่ สาเหตุการเกิดอัคคีภัย แนวทางการป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนการหนีเอาตัวรอดเมื่อเกิดอัคคีภัย การที่อัคคีภัยเกิดจากความประมาทเลินเล่อ เช่น ทิ้งก้นบุหรี่ที่ยังดับไม่สนิท การหุงต้มทำกับข้าวแล้วไม่ดับไฟในเตาให้สนิท และยังเกิดจากการเผาขยะ การเผาป่า หากพบเห็นไฟไหม้ที่เพิ่งลุกไหม้ให้รีบดับ แต่ถ้าหากพบไฟที่เริ่มขยายวงกว้างแล้วให้ตะโกนเรียกคนมาช่วยดับพร้อมกับเตรียมอพยพหนี หากลุกไหม้เร็วมากให้หนีไปตามทิศทางใต้ลมซึ่งมีควันน้อยจะมีโอกาสหนีรอด

   กรณีเกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ควรจะหนีขึ้นที่สูงที่สุด เนื่องจากน้ำป่าส่วนมากจะมาเร็วไปเร็ว มาแรง มามาก ต้องรู้จักสังเกตสีของแม่น้ำหากน้ำเปลี่ยนสีเป็นน้ำขุ่นให้รีบขึ้นจากน้ำให้เร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัย หากต้องเดินข้ามลำน้ำให้รอจนกว่าน้ำมีปริมาณน้อยลงจนมั่นใจว่าสามารถเดินข้ามได้แล้วจึงค่อยเดินข้าม