โคเออร์แม่สะเรียงและแม่สอด จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเยาวชน

   โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว ได้แก่ การปลูกในกระถาง การขึ้นแปลง การพรวนดิน การดูแลรักษา รวมไปถึงประโยชน์ของพืชผักสวนครัว ให้เด็กนักเรียนจำนวน 75 คน เป็นเด็กหญิงจำนวน 48 คน และเด็กชายจำนวน 27 คน และมอบเมล็ดพันธุ์และกระถาง เพื่อให้เด็กนำไปฝึกปฏิบัติที่บ้านของตัวเอง โดยกิจกรรมขึ้นจัดที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 24 กันยายน 2565

   โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมเรียนรู้การเพาะปลูกต้นอ่อนเมล็ดทานตะวัน และถั่วงอก อีกทั้งการทำน้ำยาอเนกประสงค์ และการทำพรมเช็ดเท้าจากวัสดุเหลือใช้ เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน และที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ได้สอนเยาวชนทำพรมเช็ดเท้าเพื่อสร้างจิตอาสารู้จักแบ่งปันผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 51 คน เป็นหญิงจำนวน 34 คน และ ชาย จำนวน 17 คน

การจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวที่ บ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนบ้านนุโพ ในกิจกรรม เพาะต้นอ่อนเมล็ดทานตะวัน ถั่วงอก ทำน้ำยาอเนกประสงค์ และถักพรมเช็คเท้า

เยาวชนบ้านแม่หละ เรียนรู้การเป็นจิตอาสาด้วยการเรียนรู้การทำพรมเช็ดเท้าแจกจ่ายชุมชน