โคเออร์แม่ฮ่องสอนและกาญจนบุรีจัดสัมมนาถอดบทเรียนหลักสูตรผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

   โคเออร์จัดกิจกรรมสัมมนาความรู้เพื่อประเมินและถอดบทเรียนหลักสูตรการปฏิบัติงานผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 มีผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมเป็นจำนวน 17 คน โดยเป็นหญิงจำนวน 16 คน เป็นชายจำนวน 1 คน และที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 6 กันยายน 2565 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 7 คน เป็นหญิงจำนวน 4 คน และชายจำนวน 3 คน

   สำหรับโคเออร์กาญจนบุรีจัดสัมมนาทบทวนกิจกรรมในโครงการ ปี 2563-2565 ในวันที่ 27-28 กันยายน 2565 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 5 คน เป็นหญิงจำนวน 1 คน และชายจำนวน 4 คน ผู้เข้าร่วมให้ความเห็นว่าได้รับทักษะเพิ่มขึ้นในด้านการสังเกต การตั้งคำถาม การสัมภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน เกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้ทำงานช่วยเหลือคุ้มครองกลุ่มคนที่เปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก และผู้สูงอายุยากไร้ การประสานงานกับองค์กรต่างๆในชุมชนเพื่อร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือให้ชุมชนของตนเองดีขึ้น

   การทำงานและการอบรมต่าง ๆ ที่ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ได้รับ ก่อให้เกิดทักษะความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ เช่น ทักษะการเยี่ยมบ้าน การจัดกิจกรรมให้เด็ก การสังเกตและการประเมินการคุ้มครองเด็ก การบันทึกข้อมูลและรายงาน ตลอดจนการประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

   สำหรับทักษะที่ต้องการฝึกฝนเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย การจัดการเคส การบันทึกข้อมูลและรายงาน ทักษะความเป็นผู้นำ งานด้านสังคมสงเคราะห์ การประเมินการคุ้มครอง เป็นต้น

   ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ คือควรมีการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีทักษะด้านสังคมสงเคราะห์ที่แข็งแรง เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน เจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ควรเยี่ยมบ้านพร้อมกับผู้ช่วยเพื่อเป็นการให้ความรู้และคำแนะนำ ควรมีการพบปะแลกเปลี่ยนกับสนามอื่นๆเพื่อเพิ่มแรงบันดาลใจในการทำงาน

   ในตอนท้ายของการสัมมนา มีการทำแบบประเมินเพื่อนร่วมงาน พูดถึงความประทับใจต่อเพื่อนร่วมงานแต่ละคนที่มีทักษะที่โดดเด่นซึ่งเป็นประโยชน์ต่องาน ถือเป็นการชมเชยเพื่อเสริมพลังให้กำลังใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งเป็นการสร้างสามัคคีในการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ต่อกลุ่มเป้าหมายและชุมชนต่อไป

โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดการสัมมนาถอดบทเรียน ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ ในวันที่ 23 สิงหาคม และ 6 กันยายน 2565

โคเออร์กาญจนบุรีจัดการสัมมนาถอดบทเรียนหลักสูตรผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ในวันที่ 27-28กันยายน 2565