โคเออร์แม่สะเรียงและกาญจนบุรีจัดการอบรมและรณรงค์ป้องกันภัยพิบัติ

   เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 โคเออร์แม่สะเรียงได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยต่าว ๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย และลมพายุ เป็นต้น ด้วยวิธีการติดป้ายโปสเตอร์เตือนภัย การแจกสื่อประชาพันธ์ การประกาศข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผ่านหอกระจายข่าวโดยเยาวชน และ ทีมป้องกันภัยจัดการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 403 คน โดยเป็นหญิงจำนวน 262 คน และ ชายจำนวน 141 คน การให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติใกล้ตัวครั้งนี้ ทำให้กลุ่มนักเรียนและชุมชนให้ความสนใจและเกิดความตระหนักเฝ้าระวังภัย ซึ่งทำให้ลดความเสี่ยงลดโอกาสการเกิดภัยพิบัติได้มากขี้น

   โคเออร์กาญจนบุรีจัดการอบรมความรู้ให้กับทีมนักป้องกันภัยและกลุ่มเยาวชนอาสาป้องกันภัย เกี่ยวกับการป้องกันภัยโดยเน้นการดับเพลิง ด้วยการรู้จักการเกิดของไฟเพื่อหาแนวทางป้องกัน เรียนรู้การดับไฟเบื้องต้น แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงด้วยอุปกรณ์ และวิธีการอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยกรณีเกิดภัย โดยจัดขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 7 กันยายน มีผู้เข้าร่วมเป็นหญิงจำนวน 147 คน เป็นชายจำนวน 63 คน รวมเป็นจำนวน 210 คน และที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 9 กันยายน 2565 มีผู้เข้าร่วมเป็นหญิงจำนวน 137 คน และชายจำนวน 65 คน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 202 คน

กิจกรรมอบรมและรณรงค์ป้องกันภัย ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมอบรมป้องกันภัยที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมอบรมป้องกันภัยที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรี