โคเออร์กาญจนบุรีสนับสนุนกิจกรรมประกวดการรีไซเคิลสิ่งของใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ในโรงเรียน

   โคเออร์ดำเนินกิจกรรมการอบรมการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ ตามหลักการ 3-R ได้แก่ การลด การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทุกแห่ง โดยเน้นการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกสำหรับเด็กและเยาวชนในชุมชน

   ในวันที่ 8 กันยายน 2565 โคเออร์กาญจนบุรีสนับสนุนกิจกรรมการคัดแยกขยะ การประกวดการประดิษฐ์เครื่องแต่งกายจากสิ่งของใช้แล้ว ในระดับเด็กนักเรียนมัธยม ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านต้นยาง โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการประกวดร้องเพลงส่งเสริมการคัดแยกขยะ การเดินแบบในชุดเครื่องแต่งกายที่ประดิษฐ์ขึ้นจากสิ่งของใช้แล้ว

   โดยมีตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้นเรียนที่สนใจเข้าร่วมประกวดร้องเพลงเป็นจำนวน 20 คน และตัวแทนชั้นเรียนที่สนใจร่วมประกวดเครื่องแต่งกายจากผลิตภัณฑ์รีไซเคิล จำนวน 12 คน กิจกรรมนี้มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมชมงาน จำนวนประมาณ 250 คน

   กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเกิดพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบประดิษฐ์เครื่องแต่งกายจากสิ่งของใช้แล้ว และเป็นความภูมิใจของเยาวชนในการมีส่วนร่วมในการจัดงานที่สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความรับผิดชอบ การแบ่งงานกันทำเป็นหมู่คณะ และความเป็นผู้นำที่รู้จักประสานงานและร่วมมือกันเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่นในที่สุด