โคเออร์แม่สอด แม่สะเรียงและกาญจนบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับเด็กนักเรียน

   สืบเนื่องจากสถานการณ์ไม่สงบตามแนวชายแดนไทย เมียนมา ทำให้ยังมีเด็กที่พลัดพรากจากครอบครัวเข้ามาอาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ โคเออร์จึงได้จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศเพื่อแนะนำให้เด็กๆ ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมมาพบปะเรียนรู้ทำความรู้จักกับบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีบริการสำหรับเด็ก

   ในส่วนของโคเออร์ ได้แนะนำกิจกรรมของโคเออร์ซึ่งมีบริการหลักสองด้าน ได้แก่ บริการด้านสังคมและการเรียนรู้สำหรับเด็ก เพื่อการช่วยเหลือเด็กที่พลัดพรากจากพ่อแม่ หรือผู้ดูแล รวมถึงเด็กที่ไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก ในพื้นที่อิสระสำหรับเด็กหรือศูนย์พัฒนาการเด็ก มีกิจกรรมส่งเสริมการเป็นผู้นำ การมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม และแจกจ่ายสิ่งของจำเป็นให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ขาดแคลนตามความเหมาะสม นอกจากนี้ โคเออร์ยังมีกิจกรรมส่งเสริมวิชาเกษตรกรรมแบบยั่งยืน อบรมการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และการประกอบอาชีพ

   โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตากในวันที่ 3 กันยายน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน เป็นเด็กหญิงจำนวน 27 คน และ เด็กชายจำนวน 23 คน

   โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 17 กันยายน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 116 คน เป็นเด็กหญิงจำนวน 75 คน และเด็กชายจำนวน 41 คน

   ในวันที่ 28 กันยายน 2565 โคเออร์กาญจนบุรีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นำเด็ก ๆ จำนวน 42 คน เป็นเด็กหญิงจำนวน 29 คน เด็กชาย จำนวน 13 คน เดินทัศนศึกษารอบๆ ชุมชน พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน ให้รู้จักสถานที่ตั้งของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กพร้อมกับการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการเก็บขยะตามทาง เป็นการสร้างความตระหนักในการรักษาความสะอาดและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน

กิจกรรมปฐมนิเทศเด็กนักเรียนที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ จังหวัดตาก