โคเออร์แม่สอดและกาญจนบุรีสนับสนุนโครงการขับขานบทกวี ประเพณีเรียกขวัญ หัตถศิลป์สู่เยาวชน

   โคเออร์แม่สอดสนับสนุนโครงการ “ขับขานบทกวีของชาวปกาเกอะญอ” เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการขับบทกวีของชาวปกาเกอะญอ ให้คนในชุมชนที่เป็นลูกหลานได้รู้จักและได้ขับร้องบทกวีของบรรพบุรุษ เพื่อให้บทกวีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวปกาเกอะญอที่งดงามจะยังคงอยู่สืบไป ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน เป็นหญิงจำนวน 25 คน และชายจำนวน 5 คน

   นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนโครงการ “สืบสานประเพณี ผูกข้อมือเดือนเก้า” เป็นการเรียกขวัญลูกหลานของตนให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว และได้รับศีลรับพรจากผู้เฒ่าผู้แก่ อีกทั้งเป็นกิจกรรมการพบปะเพื่อการสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน จัดขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม และบ้านนุโพ พร้อมกันในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่บ้านอุ้มเปี้ยม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 450 คน เป็นหญิง 280 คน และชาย 170 คน ที่บ้านนุโพ มีผู้เข้าร่วมหญิงชายจำนวน 360 คน ส่วนที่บ้านแม่หละ จัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 51 คน เป็นหญิงจำนวน 46 คน และชายจำนวน 5 คน

   สำหรับโคเออร์กาญจนบุรี ก็ได้ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านหัตถศิลป์สู่คนรุ่นใหม่ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2565 โดยกลุ่มผู้สูงอายุที่มีทักษะได้ทำการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านงานจักสานและเย็บปักถักร้อยให้กับเด็กและเยาวชนชายหญิงที่สนใจเรียนรู้และลงมือฝึกทำจำนวน 35 คน ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ให้ ความสุข ความตื่นเต้นความอบอุ่นและความภาคภูมิใจให้แก่ผู้สอนสูงวัยมิใช่น้อยเมื่อเห็นว่าตนเองมีคุณค่าต่อสังคมในฐานะผู้ให้ความรู้และแก่ผู้อ่อนวัยในฐานะผู้สืบทอดภูมิปัญญา

โครงการ “ขับขานบทกวีของชาวปกาเกอะญอ” และการสืบสานประเพณีผูกข้อมือ ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ จังหวัดตาก

สืบสานประเพณีผูกข้อมือที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ จังหวัดตาก

สืบสานประเพณี ผูกข้อมือ ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม จังหวัดตาก

กลุ่มผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาในการทำจักสานและเย็บปักถักร้อยให้กับเด็ก และเยาวชน ที่พื้นที่พักพิงฯบ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี