โคเออร์แม่สอดจัดโครงการสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับยาวชนว่างงาน

   สืบเนื่องจากการที่เยาวชนจำนวนหนึ่งในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีฐานะยากจน เรียนจบชั้นประถมศึกษาแล้วแต่ผู้ปกครองไม่มีทุนทรัพย์ ทำให้เด็กไม่มีโอกาสเรียนหนังสือต่อ แม้จะต้องการประกอบอาชีพเพื่อลดภาระทางการเงินของครอบครัว แต่ยังขาดทักษะ

   โคเออร์แม่สอดเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ จึงได้จัดการอบรมระยะสั้นด้านการทำขนมเค้กสูตรครัวเรือนที่สามารถนำไปต่อยอดและประกอบอาชีพได้ อีกทั้งสามารถแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาส

   การอบรมทำขนมเค้กสูตรครัวเรือน ได้จัดขึ้นในวันที่ 11,18 สิงหาคม 2565 มีเยาวชนเข้าร่วมเป็นหญิงล้วน จำนวน 8 คน โดยปรับสูตรให้เหมาะกับสภาพความเป็นอยู่คือ ต้นทุนต่ำ ทำง่าย แต่อร่อย ด้วยการใช้หม้อนึ่งแทนการใช้เตาอบ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เรียน เป็นอย่างมาก

   ทางโครงการคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เยาวชนจะสามารถนำสูตรขนมเค้กนี้ ไปสร้างรายได้เลี้ยงชีพต่อไป