โคเออร์แม่สอดจัดการอบรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตร ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

   โคเออร์แม่สอดจัดการอบรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ ให้กับบุคลากรภาคชุมชนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทั้ง 3 แห่ง ซึ่งเป็นการอบรมอย่างต่อเนื่องมาตลอด 3 ปี เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการปฏิบัติงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานคุ้มครองเด็กมาให้แนวคิดและวิเคราะห์ การทำกิจกรรมศิลปะบำบัดเพื่อการผ่อนคลายและเข้าใจตัวเอง ตลอดจนมีการทบทวนความรู้ความเข้าใจงานด้านสังคมสงเคราะห์ การทดสอบความรู้ อีกทั้งเปิดโอกาสให้ถ่ายทอดความรู้สึกและประสบการณ์การทำงาน การเรียนรู้จากการใช้คู่มือ และจากประสบการณ์การทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ด้วยตนเอง

   การอบรมปัจฉิมนิเทศผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์จัดขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้หนีภัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 47 คน เป็นหญิง 43 คน และชาย 4 คน

   ต่อมาในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565 ได้จัดการอบรมปัจฉิมนิเทศให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ มีผู้เข้าร่วมเป็นหญิงจำนวน 9 คน และในวันที่ 11-12 กรกฏาคม 2565 ที่บ้านอุ้มเปี้ยม ให้กับผู้ปฏิบัติงานชายและหญิงรวมเป็นจำนวน 23 คน

จัดการอบรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

จัดการอบรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

จัดการอบรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก