โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดการอบรมการป้องกันการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน

   โคเออร์แม่ฮ่องสอนให้การอบรมเรื่องการป้องกันการประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรภาคชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มผู้หนีภัยฯ และทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเกษตรและบริการสังคมในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 มีบุคลากรภาคชุมชนเข้าร่วมจำนวน 7 คน เป็นหญิง 4 คน ชาย 3 คน และวันที่ 27กรกฎาคม 2565 ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 26 คนเป็นหญิง 20 คน และชาย 6 คน

   วัตถุประสงค์ของการอบรม คือมุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความตระหนักรู้ และให้ความสำคัญกับประเด็น PSEA เริ่มจากการเรียนรู้ ทำความเข้าใจแนวคิด เพื่อหาทางป้องกันพฤติกรรมการเอารัดเอาเปรียบผู้หนีภัยฯ ที่เปราะบาง

   ในการอบรมได้มีการแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เชื่อว่า สาเหตุมาจากการใช้ความเปราะบางของผู้หนีภัยฯ (ความยากจน,สภาพเศรษฐกิจ, ฯลฯ) การไม่เคารพสิทธิมนุษยชนของผู้กระทำผิด ตลอดจนอุปสรรคขัดขวางการรายงานการกระทำผิดให้กับผู้รับผิดชอบในองค์กร เป็นต้น โดยมีการวิเคราะห์จากกรณีศึกษา เพื่อเน้นย้ำความเข้าใจ การตระหนักรู้ เพื่อป้องกันและคุ้มครองไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบขึ้นภายในองค์กร ซึ่งหากมีการพบเจอกรณีประพฤติมิชอบผู้เข้าอบรมจะรายงานให้ผู้รับผิดชอบทราบเพื่อดำเนินการเอาผิดทันที